Ogłoszenia Urzędu Gminy Narew

narew herbDnia 15 kwietnia 2017r. Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów będzie nieczynny. Samowolne pozostawienie odpadów podlega karze na podstawie art.10 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

mrirw logoRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

narew herbOgłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane: przebudowa nawierzchni ulicy w istniejącym pasie drogowym w miejscowości Odrynki gmina Narew na odcinku od km 0+000 do km 0+456,5.

narew herbZaproszenie do składania ofert na dostarczenie kruszywa naturalnego, niekruszonego wg specyfikacji

narew herbObwieszczenie Wójta Gminy Narew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

narew herbWójt Gminy Narew informuje o kryteriach postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2017/2018 do publicznego przedszkola i do publicznej szkoły podstawowej oraz niezbędnych dokumentach i liczbie punktów możliwych do uzyskania za poszczególne wymogi.

narew herbWójt Gminy Narew na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2015r, poz. 1774/ informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń listy nieruchomości na sprzedaż.

narew herbOgłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane: przebudowa nawierzchni ulicy w istniejącym pasie drogowym w miejscowości Odrynki gmina Narew na odcinku od km 0+000 do km 0+456,5.

narew herbPrzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów informuje o zwołaniu posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów.

narew herbDnia 11 i 18 marca 2017r. Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów będzie nieczynny. Samowolne pozostawienie odpadów podlega karze na podstawie art.10 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

narew herbZawiadomienie o wyborze najkorzystniwjszej oferty na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do uzyskania dofinansowania w ramach projektu: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V: Gospodarka Niskoemisyjna Poddziałanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

narew herbObwieszczenie Wójta Gminy Narew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska dla gminy Narew.

narew herbZaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do uzyskania dofinansowania w ramach projektu: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V: Gospodarka Niskoemisyjna Poddziałanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

narew herbOgłoszenie w sprawie opróżniania bezodpływowych zbiorników nieczystości ciekłych ścieków komunalnych na terenie Gminy Narew.

narew herbOgłoszenie o zamknięciu drogi gminnej na odcinku Gramotne – most na rzece Narew (Kordon).

narew herbKomunikat dotyczący informacji IRSN na temat wykrycia obecności śladowych ilości jodu-131 na terenie Europy.

narew herbW związku z wiosennymi przelotami dzikiego ptactwa również przez obszar województwa podlaskiego zwracam się z apelem do mieszkańców województwa podlaskiego, a także hodowców z prośbą o bezwzględnej konieczności przestrzegania podstawowych obowiązków.

narew herbInformujemy, iż w dniu 31 marca 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Narew VII kadencji.

narew herbOgłoszenie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych o utworzeniu Listy Odmian Zalecanych do uprawy odmian na obszarze naszego województwa.

narew herbOgłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew, który odbędzie się dnia
27 marca 2017 roku
.