„Spalaj kalorie nie śmieci” – to hasło przewodnie nowej kampanii edukacyjnej przygotowanej przez samorząd Powiatu Hajnowskiego. Intencją realizacji kampanii jest przeciwdziałanie spalaniu śmieci w domowych piecach. Przygotowana ulotka zwraca uwagę na szkodliwe następstwa z tym związane – prawne, ekonomiczne i zdrowotne.

Kampania „Spalaj kalorie nie śmieci” została przygotowana w ramach realizacji „Programu Ochrony Środowiska na lata 2021-2024”. 

Ulotka informacyjna

 

 „Nie wyrzucaj śmieci do lasu” – to hasło przewodnie nowej kampanii edukacyjnej przygotowanej przez samorząd Powiatu Hajnowskiego.  Intencją realizacji kampanii jest przeciwdziałanie powstawaniu dzikich wysypisk śmieci na terenie Powiatu Hajnowskiego, szczególnie w Puszczy Białowieskiej i jej okolicach. Przygotowana ulotka zawiera recyklingowe ciekawostki, zasady segregacji śmieci oraz informacje na temat negatywnych skutków istnienia dzikich wysypisk.

Kampania „Nie wyrzucaj śmieci do lasu” została przygotowana w ramach realizacji „Programu Ochrony Środowiska na lata 2021-2024”. 

Ulotka informacyjna

AKTUALNY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH:

- zabudowa jednorodzinna rejon 1

- zabudowa jednorodzinna rejon 2

- zabudowa jednorodzinna rejon 3

- zabudowa jednorodzinna rejon 4

- zabudowa wielorodzinna

Informacji na temat gospodarowania odpadami komunalnymi można uzyskać
w Urzędzie Gminy Narew
pokój nr 21, tel. 85 68-16-765, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ikona pdfDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi(formularz aktywny z możliwością wypełnienia pól, zapisania i wydruku)

 Informacja w sprawie obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 

ULOTKA INFORMACYJNA

narew2

 

 

 

 

Szanowni mieszkańcy Gminy Narew

W związku z nowelizacją przepisów z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach, odpady komunalne wytwarzane w gospodarstwie domowym należy zbierać selektywnie. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmuje 5 frakcji: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady.

 narew2

System ma zastosowanie wyłącznie do nieruchomości zamieszkałych. W przypadku właścicieli posesji, na których prowadzona jest działalność gospodarcza lub instytucjonalna  (właściciele nieruchomości niezamieszkałych), zobowiązani są do indywidualnego posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie obierania odpadów z uprawnionym podmiotem.

 

Wejdź, zobacz, zastosuj!

jednolity

 

 

METODA NALICZANIA OPŁATY I JEJ WYSOKOŚĆ

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Narew jest uzależniona od następujących czynników:

 • liczby osób zamieszkałych na danej nieruchomości,
 • obowiązującej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • zniżki z tytułu posiadania przydomowego kompostownika

Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca wynosi:

 

30 zł
przy selektywnej zbiórce odpadów
90 zł
przy nieselektywnej zbiórce odpadów

 

 

logo recycling
SEGREGUJ ŚMIECI - ZAPŁACISZ MNIEJ

 

 Opłaty należy wnosić na indywidulane numery kont bankowych, które są przydzielane właścicielom poszczególnych nieruchomości. Osoby, które złożą deklaracje otrzymują dowody wpłat z indywidualnym numerem konta, na które należy wpłacić zadeklarowaną kwotę. Opłaty należy uiszczać w trybie kwartalnym - dokonując wpłat w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału.

 

 

KOMPOSTOWANIE ODPADÓW

Zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 5,00zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

 narew3

 

DEKLARACJA

Każdy właściciel lub zarządca nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Urzędu Gminy Narew deklarację o wysokości opłaty. Deklarację można  złożyć osobiście w siedzibie urzędu gminy lub elektronicznie poprzez platformę e-PUAP. Deklaracja składana elektronicznie musi być opatrzona profilem zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Deklaracje są dostępne w Urzędzie Gminy Narew w pokoju nr 21. Formularz deklaracji jest też do pobrania na naszej stronie internetowej.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel ma obowiązek złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

ikona pdf Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(formularz aktywny z możliwością wypełnienia pól, zapisania i wydruku)
ikona pdf

Ankieta dotycząca zagospodarowania BIOODPADÓW na terenie Gminy Narew

 

 

WORKI I POJEMNIKI

Właściciele nieruchomości zobowiązani są wyposażyć nieruchomość w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych.

Worki do selektywnej zbiórki odpadów dostarcza podmiot odbierający odpady komunalne. Worki można również otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy Narew.

 

 

JAK SEGREGOWAĆ ŚMIECI ? 

Ulotka informacyjna 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest w Narwi przy ul. Mickiewicza 18.

 

GODZINY ODBIORU ODPADÓW W PSZOK
  wtorek – sobota, 7.00 – 15.00

 

Do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, takie jak:

 • baterie, akumulatory, chemikalia,
 • przeterminowane leki,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady wielkogabarytowe (np. stare meble, dywany, wózki dziecięce, materace, opony),
 • odpady budowlane i rozbiórkowe w przypadku niewielkiego remontu.

 

SPOSÓB I CZĘSTOTLIWOŚĆ WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych jest realizowana zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, określonym przez Przedsiębiorcę uprawnionego do odbioru odpadów komunalnych, jednakże nie rzadziej niż:

W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ:

 • odpady zmieszane oraz bioodpady : 1 raz w miesiącu ( listopad – marzec)
 •                                                           2 razy w miesiącu ( kwiecień – październik)
 • odpady segregowane: 1 raz w miesiącu,
 • odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  - 1 raz w roku w formie zorganizowanych zbiórek

W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ:

 • odpady zmieszane oraz bioodpady : 2 razy w miesiącu ( listopad – marzec),
 •                                                            4 razy w miesiącu (kwiecień – październik)
 • odpady segregowane: 1 raz w miesiącu.
 • odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  - 1 raz w roku w formie zorganizowanych zbiórek

Harmonogram odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych jest podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na naszej stronie internetowej.

 

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH

 

 • Uchwała nr LVI/331/23 Rady Gminy Narew z dnia 22 listopada 2023r w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 • Uchwała nr XXXIV/182/21 Rady Gminy Narew z dnia 27 października 2021 r. w sprawie w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby kompostujące bioodpady w kompostowniku przydomowym.
 • Uchwała nr XXXIV/181/21 Rady Gminy Narew z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 • Uchwała nr XXV/143/21 Rady Gminy Narew z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie  zmiany uchwały Nr XXV/135/20 Rady Gminy Narew z 30 grudnia 2020r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
 • Uchwała nr XXV/135/20 Rady Gminy Narew z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 • Uchwała nr XXII/116/20 Rady Gminy Narew z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby kompostujące bioodpady w kompostowniku przydomowym.
 • Uchwała nr XXII/117/20  Rady Gminy Narew z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia częstotliwości oraz szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 • Uchwała nr XXII/118/20 Rady Gminy Narew z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Narew.
 • Uchwała nr XXII/119/20  Rady Gminy Narew z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 • Uchwała nr XXVI/161/13 Rady Gminy Narew z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Narew.
 • Uchwała nr XXVI/162/13 Rady Gminy Narew z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

Szczegółowych informacji na temat zasad gospodarowania odpadami komunalnymi można uzyskać w Urzędzie Gminy Narew pokój nr 21, tel. 85 68-16-765, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.