Szanowni Mieszkańcy,

z przyjemnością informujemy o wdrożeniu nowej aplikacji mobilnej o nazwie PUK Info.

Ta innowacyjna platforma została stworzona z myślą o usprawnieniu komunikacji między mieszkańcami gmin a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. oraz ułatwieniu mieszkańcom dostępu do istotnych informacji.

Aplikacja PUK Info to mobilna przestrzeń dla mieszkańców, w której znajdą wszystkie niezbędne informacje związane z odpadami komunalnymi i utrzymaniem czystości. Dzięki niej mieszkańcy będą mieli dostęp do:

 • Aktualnych harmonogramów wywozu odpadów: Z łatwością sprawdzą, kiedy dokładnie odbędzie się wywóz poszczególnych rodzajów odpadów w gminie.
 • Informacji o PSZOK: Będą mogli dowiedzieć się o lokalizacji i godzinach otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
 • Wskazówek dotyczących segregacji: Aplikacja pomoże mieszkańcom w odpowiednim segregowaniu odpadów, co ma istotne znaczenie dla ochrony środowiska.

Aplikację PUK INFO można bezpłatnie pobrać ze sklepów Google Play (dla systemu Android) oraz App Store (dla systemu iOS). Zachęcamy serdecznie do korzystania z tego narzędzia informacji.

pukkkk

 

 

„Spalaj kalorie nie śmieci” – to hasło przewodnie nowej kampanii edukacyjnej przygotowanej przez samorząd Powiatu Hajnowskiego. Intencją realizacji kampanii jest przeciwdziałanie spalaniu śmieci w domowych piecach. Przygotowana ulotka zwraca uwagę na szkodliwe następstwa z tym związane – prawne, ekonomiczne i zdrowotne.

Kampania „Spalaj kalorie nie śmieci” została przygotowana w ramach realizacji „Programu Ochrony Środowiska na lata 2021-2024”. 

Ulotka informacyjna

 

 „Nie wyrzucaj śmieci do lasu” – to hasło przewodnie nowej kampanii edukacyjnej przygotowanej przez samorząd Powiatu Hajnowskiego.  Intencją realizacji kampanii jest przeciwdziałanie powstawaniu dzikich wysypisk śmieci na terenie Powiatu Hajnowskiego, szczególnie w Puszczy Białowieskiej i jej okolicach. Przygotowana ulotka zawiera recyklingowe ciekawostki, zasady segregacji śmieci oraz informacje na temat negatywnych skutków istnienia dzikich wysypisk.

Kampania „Nie wyrzucaj śmieci do lasu” została przygotowana w ramach realizacji „Programu Ochrony Środowiska na lata 2021-2024”. 

Ulotka informacyjna

AKTUALNY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH:

- zabudowa jednorodzinna rejon 1

- zabudowa jednorodzinna rejon 2

- zabudowa jednorodzinna rejon 3

- zabudowa jednorodzinna rejon 4

- zabudowa wielorodzinna

Informacji na temat gospodarowania odpadami komunalnymi można uzyskać
w Urzędzie Gminy Narew
pokój nr 21, tel. 85 68-16-765, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ikona pdfDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi(formularz aktywny z możliwością wypełnienia pól, zapisania i wydruku)

 Informacja w sprawie obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 

ULOTKA INFORMACYJNA

narew2

 

 

 

 

Szanowni mieszkańcy Gminy Narew

W związku z nowelizacją przepisów z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach, odpady komunalne wytwarzane w gospodarstwie domowym należy zbierać selektywnie. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmuje 5 frakcji: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady.

 narew2

System ma zastosowanie wyłącznie do nieruchomości zamieszkałych. W przypadku właścicieli posesji, na których prowadzona jest działalność gospodarcza lub instytucjonalna  (właściciele nieruchomości niezamieszkałych), zobowiązani są do indywidualnego posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie obierania odpadów z uprawnionym podmiotem.

 

Wejdź, zobacz, zastosuj!

jednolity

 

 

METODA NALICZANIA OPŁATY I JEJ WYSOKOŚĆ

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Narew jest uzależniona od następujących czynników:

 • liczby osób zamieszkałych na danej nieruchomości,
 • obowiązującej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • zniżki z tytułu posiadania przydomowego kompostownika

Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca wynosi:

 

30 zł
przy selektywnej zbiórce odpadów
90 zł
przy nieselektywnej zbiórce odpadów

 

 

logo recycling
SEGREGUJ ŚMIECI - ZAPŁACISZ MNIEJ

 

 Opłaty należy wnosić na indywidulane numery kont bankowych, które są przydzielane właścicielom poszczególnych nieruchomości. Osoby, które złożą deklaracje otrzymują dowody wpłat z indywidualnym numerem konta, na które należy wpłacić zadeklarowaną kwotę. Opłaty należy uiszczać w trybie kwartalnym - dokonując wpłat w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału.

 

 

KOMPOSTOWANIE ODPADÓW

Zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 5,00zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

 narew3

 

DEKLARACJA

Każdy właściciel lub zarządca nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Urzędu Gminy Narew deklarację o wysokości opłaty. Deklarację można  złożyć osobiście w siedzibie urzędu gminy lub elektronicznie poprzez platformę e-PUAP. Deklaracja składana elektronicznie musi być opatrzona profilem zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Deklaracje są dostępne w Urzędzie Gminy Narew w pokoju nr 21. Formularz deklaracji jest też do pobrania na naszej stronie internetowej.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel ma obowiązek złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

ikona pdf Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(formularz aktywny z możliwością wypełnienia pól, zapisania i wydruku)
ikona pdf

Ankieta dotycząca zagospodarowania BIOODPADÓW na terenie Gminy Narew

 

 

WORKI I POJEMNIKI

Właściciele nieruchomości zobowiązani są wyposażyć nieruchomość w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych.

Worki do selektywnej zbiórki odpadów dostarcza podmiot odbierający odpady komunalne. Worki można również otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy Narew.

 

 

JAK SEGREGOWAĆ ŚMIECI ? 

Ulotka informacyjna 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest w Narwi przy ul. Mickiewicza 18.

 

GODZINY ODBIORU ODPADÓW W PSZOK
  wtorek – sobota, 7.00 – 15.00

 

Do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, takie jak:

 • baterie, akumulatory, chemikalia,
 • przeterminowane leki,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady wielkogabarytowe (np. stare meble, dywany, wózki dziecięce, materace, opony),
 • odpady budowlane i rozbiórkowe w przypadku niewielkiego remontu.

 

SPOSÓB I CZĘSTOTLIWOŚĆ WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych jest realizowana zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, określonym przez Przedsiębiorcę uprawnionego do odbioru odpadów komunalnych, jednakże nie rzadziej niż:

W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ:

 • odpady zmieszane oraz bioodpady : 1 raz w miesiącu ( listopad – marzec)
 •                                                           2 razy w miesiącu ( kwiecień – październik)
 • odpady segregowane: 1 raz w miesiącu,
 • odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  - 1 raz w roku w formie zorganizowanych zbiórek

W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ:

 • odpady zmieszane oraz bioodpady : 2 razy w miesiącu ( listopad – marzec),
 •                                                            4 razy w miesiącu (kwiecień – październik)
 • odpady segregowane: 1 raz w miesiącu.
 • odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  - 1 raz w roku w formie zorganizowanych zbiórek

Harmonogram odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych jest podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na naszej stronie internetowej.

 

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH

 

 • Uchwała nr LVI/331/23 Rady Gminy Narew z dnia 22 listopada 2023r w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 • Uchwała nr XXXIV/182/21 Rady Gminy Narew z dnia 27 października 2021 r. w sprawie w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby kompostujące bioodpady w kompostowniku przydomowym.
 • Uchwała nr XXXIV/181/21 Rady Gminy Narew z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 • Uchwała nr XXV/143/21 Rady Gminy Narew z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie  zmiany uchwały Nr XXV/135/20 Rady Gminy Narew z 30 grudnia 2020r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
 • Uchwała nr XXV/135/20 Rady Gminy Narew z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 • Uchwała nr XXII/116/20 Rady Gminy Narew z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby kompostujące bioodpady w kompostowniku przydomowym.
 • Uchwała nr XXII/117/20  Rady Gminy Narew z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia częstotliwości oraz szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 • Uchwała nr XXII/118/20 Rady Gminy Narew z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Narew.
 • Uchwała nr XXII/119/20  Rady Gminy Narew z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 • Uchwała nr XXVI/161/13 Rady Gminy Narew z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Narew.
 • Uchwała nr XXVI/162/13 Rady Gminy Narew z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

Szczegółowych informacji na temat zasad gospodarowania odpadami komunalnymi można uzyskać w Urzędzie Gminy Narew pokój nr 21, tel. 85 68-16-765, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.