Zadania finansowane

tablica informacyjna

Gmina Narew otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej ze środków budżetu państwa w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w łącznej wysokości 15 000 zł.

Warunkiem udzielenia wsparcia było zapewnienie przez Gminę Narew wkładu własnego w kwocie 3 750 zł, stanowiącego 20% kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa. Całkowita wartość zadania 18 750 zł.

Wsparcie przeznaczone będzie na zakup nowości wydawniczych, zakup elementów wyposażenia do bibliotek oraz na realizację działań promujących czytelnictwo.

Wsparcie finansowe otrzymały:

- Przedszkole Samorządowe w Narwi- kwota otrzymanej dotacji 3 000 zł; wkład własny 750 zł; całkowity koszt realizacji zadania 3 750 zł;

- Szkoła Podstawowa w Narwi – kwota otrzymanej dotacji 12 000 zł; wkład własny

3 000 zł; całkowity koszt realizacji zadania 15 000 zł;

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

 

Zakup materiałów do wyposażenia świetlicy wiejskiej we wsi Trześcianka

Tab Program Odn Wsi Narew k na strone

Pomoc Finansowa Województwa Podlaskiego na realizację zadania inwestycyjnego

 zubr

 

Na podstawie umowy nr LI/797/2031 z dnia 8 maja 2023 r. Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej Gminie Narew w formie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Makówka gm. Narew nr ewidencyjny 107137B” w wysokości 300 000,00 zł.

 

Pomoc Finansowa Województwa podlaskiego na naprawę drogi gminnej Odrynki Supruny łączącej Gminę Narew z Gminą Michałowo

zubr

Dofinansowanie z dotacji budżetu      

Województwa Podlaskiego

 

Na podstawie umowy nr DIT-I.8031.22.2022 z dnia 7 czerwca 2022 r. Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej Gminie Narew w formie dotacji celowej na realizację zadań związanych ze zwalczaniem negatywnych skutków kryzysu w obszarze przygranicznym, na terenie Gminy Narew w wysokości 62 000,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na inwestycje w strefie nadgranicznej – naprawa drogi gminnej Odrynki-Supruny łączącej Gminę Narew z Gminą Michałowo.   

 

 

Pomoc Finansowa Województwa Podlaskiego na realizację zadania inwestycyjnegozubr

Dofinansowanie z dotacji budżetu      

Województwa Podlaskiego

 

Na podstawie umowy nr ROR-VII/8/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej Gminie Narew w formie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wsparcie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na modernizacji dróg gminnych (oznaczonych numerami geodezyjnymi 1441, 728, 725/8, 726/20, 726/62)” w wysokości 550 000,00 zł.

    

                                                      

2022

 

Fundusze EU NA STRONĘ

 

Fundusze EU na strone

 

logounia

 

Gmina Narew otrzymała dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja systemu oświetlenia na terenie miejscowości Narew ”

nr WND-RPPD.08.06.00-20-0438/20

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działania/Poddziałania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Koszt całkowity projektu wynosi – 267 031,00 zł

Wartość przyznanej kwoty dofinansowania wynosi – 226 976,35 zł

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości Narew poprzez podniesienie jakości infrastruktury oświetlenia ulicznego.

logounia          Gmina Narew otrzymała dofinansowanie projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Narew ”

nr WND-RPPD.05.01.00-20-0867/20

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna

Działania 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Koszt całkowity projektu wynosi – 557 911,27 zł

Wartość przyznanej kwoty dofinansowania wynosi – 362 642,32 zł

Głównym celem projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę 22 mikro instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach indywidualnych na terenie gminy Narew od 2022 r.

 

logounia

Gmina Narew otrzymała dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Narew ”

nr WND-RPPD.06.01.00-20-0020/19

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej VI Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami

Działania 6.1 Efektywny system gospodarowania odpadami

 

Koszt całkowity projektu wynosi – 702 108,87 zł

Wartość przyznanej kwoty dofinansowania wynosi – 561 687,09 zł

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny na terenie gminy Narew od 2021 roku (pierwszy rok po zakończeniu realizacji inwestycji).

Korzyści z realizacji projektu to:

- bezpłatne pozbycie się odpadów z gospodarstw domowych,

- redukcja ilości odpadów na wysypiskach,

- mniejsze obciążenie środowiska naturalnego (m.in. wody, powietrza, gleb),

- ponowne wykorzystanie materiałów i surowców lub ich przetworzenie na nowe,

- zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

- osiągnięcie wymaganych limitów w zakresie odzysku odpadów opakowaniowych,

- osiągnięcie poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu.

2021

logounia

Gmina Narew otrzymała dofinansowanie projektu pn. „Podniesienie efektywności energetycznej poprzez modernizację systemu grzewczego oraz termomodernizację w budynku użyteczności publicznej w miejscowości Narew”

nr WND-RPPD.05.03.01-20-0170/18

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna

Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej

Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, w tym budownictwo komunalne.

Koszt całkowity projektu wynosi – 2 120 775,30 zł

Wartość przyznanej kwoty dofinansowania wynosi – 1 794 969,40 zł

Wkład własny Gminy Narew to kwota – 325 810,90 zł

Dotacja współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Celem ogólnym projektu jest zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci kotła na biomasę oraz termomodernizację w obiekcie użyteczności publicznej w miejscowości Narew. Cel bezpośredni projektu to poprawa jakości powietrza atmosferycznego i redukcja emisji CO2, poprzez wykorzystanie kotłowni na biomasę, docieplenie ścian i stropów, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne.

Korzyści z realizacji projektu to:

-zwiększenie stopnia wykorzystania energii odnawialnej na terenie miejscowości Narew,

-zmodernizowana infrastruktura ciepłownicza i energetyczna

-uzyskanie oszczędności energii w wyniku zwiększenia stopnia wykorzystania energii odnawialnej,

-zmniejszenie emisji gazów powstających w wyniku spalania paliw kopalnych, szczególnie węgla.

 

2020

Fundusze EU Narew

2022

polska

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Przebudowa ulicy Piaski (nr drogi 107177B) i Kościelnej (nr drogi 107174B) w miejscowości Narew

DOFINANSOWANIE 332 431,86 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 780 725,00 zł

Poprawa nawierzchni ulic przyczyni się do  uspokojenia ruchu. Przebudowa zdewastowanych chodników poprawi bezpieczeństwo użytkowników. Przebudowa ul. Kościelnej pozwoli na bezpieczne dojście  i dojazd północnej części Narwi do Kościoła Rzymskokatolickiego bez konieczności wjazdu poprzez drogę wojewódzką. Zostaną przebudowane i oznakowane dwa skrzyżowania z drogą wojewódzką oraz trzy skrzyżowania dróg gminnych. Przedmiotowe ulice prowadzą do terenów , na których opracowano plan przestrzennego zagospodarowania dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego oraz miejsc wypoczynku nad rzeką Narew.

polska

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Przebudowa 2 przejść dla pieszych na ul. Mickiewicza nr ewidencyjny 107183B i budowa 1 przejścia dla pieszych na ul. Białowieskiej nr ewidencyjny 107172B

DOFINANSOWANIE 92 779,12 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 115 973,90 zł

 

2021
polska

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Przebudowa budynku szatni piłkarskiej oraz budowa trybun z zadaszeniem na stadionie sportowym w Narwi

DOFINANSOWANIE 41 360,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 624 000,00 zł

Przebudowa budynku szatni piłkarskiej oraz budowa trybun z zadaszeniem na jedynym obiekcie sportowym na terenie Gminy Narew służącym do rozgrywek piłkarskich miejscowej drużyny, przeprowadzania lekcji w-f uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi oraz do rekreacji mieszkańców Gminy.

 

polska

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łosinka

DOFINANSOWANIE 745 476,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 2 049 700,00 zł

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łosinka zabezpieczy dostawy wody pitnej dla 10 wsi zasilanych z tego ujęcia oraz dla 15 wsi zasilanych ze stacji uzdatniania wody w Narwi w przypadku awarii lub remontu urządzeń. W tym celu w 2020 roku wykonano odcinek sieci wodociągowej łączący obydwa wodociągi na wysokości miejscowości Kutowa.

 


2020

polska

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Istok, gm. Narew

DOFINANSOWANIE 170 534,96 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 343 369,92,05 zł

Dzięki poprawie stanu technicznego przedmiotowej drogi usprawnią się połączenia komunikacyjne z instytucjami społecznymi. Ułatwi to dostęp do miejscowości Narew, która jest głównym ośrodkiem gospodarczym w gminie Narew, gdzie znajdują się takie instytucje jak: Urząd Gminy Narew, Zespół Szkolno-Przedszkolny, Urząd Pocztowy, Bank, Ośrodek Zdrowia oraz całe zaplecze handlowe i gospodarcze.

 

polska

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tyniewicze Duże gm. Narew

DOFINANSOWANIE 890 841,52 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 1 786 683,05 zł

Dzięki poprawie stanu technicznego przedmiotowej drogi usprawnią się połączenia komunikacyjne z instytucjami społecznymi znajdującymi się zarówno w samej wsi Tyniewicze Duże – świetlica wiejska, gdzie odbywają się wszelkiego rodzaju spotkania, zebrania mieszkańców sołectwa, jak i położonymi po za jej granicami. Ułatwi to dostęp do miejscowości Narew, która jest głównym ośrodkiem gospodarczym w gminie Narew, gdzie znajdują się takie instytucje jak: Urząd Gminy Narew, Zespół Szkolno – Przedszkolny, Urząd Pocztowy, Bank, Ośrodek Zdrowia oraz całe zaplecze handlowe i gospodarcze. Poprawi również bezpieczeństwo ruchu drogowego.

 

 


2019

 

 polska

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Przebudowa ulicy Poniatowskiego i części ulicy Topolowej w miejscowości Narew

DOFINANSOWANIE 109 369,80 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 219 939,60 zł

Przedmiotowe ulice tj. ul. Poniatowskiego oraz części ulicy Topolowej mają swoje położenie w centrum Narwi. Przy ulicy Topolowej zlokalizowany jest Urząd Poczty Polskiej, dlatego z tego względu pełni ona istotną funkcję w sieci dróg lokalnych miejscowości, a nawet całej gminy Narew. Przy ul. Poniatowskiego zlokalizowany jest kościół prawosławny, dlatego ruch odbywający się na tej ulicy, zarówno pieszy jak i pojazdów mechanicznych, jest intensywny. Kolejnym istotnym miejscem zlokalizowanym przy ul. Poniatowskiego jest Kościół Chrześcijan Baptystów. Ze względu na miejsca kultur religijnego, ulica ta jest bardzo często uczęszczana przez sporą rzeszę użytkowników. Poprawa stanu technicznego w znaczący sposób wpłynie na dostępność komunikacyjną do ww. miejsca. Przebudowa przedmiotowych ulic usprawni połączenia komunikacyjne z instytucjami społecznymi, obiektami użytku publicznego oraz zakładami pracy takimi jak: Ośrodek Zdrowia w Narwi, Bank Spółdzielczy w Narwi, ww. wymienione miejsca kultu religijnego, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi, Urząd Gminy w Narwi, Gminna Biblioteka Publiczna. Wzrośnie bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

 

polska

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Przebudowa ulicy we wsi Soce, w km 0+000 – 0+925 gm. Narew

DOFINANSOWANIE 413 044,03 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 826 088,06 zł

Przebudowa ulicy w miejscowości Soce pozwoli na dogodny dostęp do drogi gminnej relacji Puchły-Soce-Żywkowo. Jest to droga łącząca się z drogą wojewódzka Nr 685 na wysokości miejscowości Żywkowo gmina Zabłudów, powiat Białostocki oraz drogą powiatową, która łączy gminę Narew z gminą Bielsk Podlaski, powiat Bielsk Podlaski. Pozwoli to na dogodny dostęp do instytucji ochrony zdrowia, edukacji, bezpieczeństwa publicznego oraz instytucji kultury.

Jednocześnie ze względu na atrakcyjność turystyczną a mianowicie architektura drewniana z końca XIX i początku XX wieku zabudowy wiejskiej, ścieżki rowerowe, trakty do turystyki konnej, pozwoli to na dogodny dostęp do miejscowości określonych w przewodnikach turystycznych jako „Kraina Otwartych Okiennic”

 

polska

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Przebudowa ulicy we wsi Waniewo, gm. Narew

DOFINANSOWANIE 170 767,71 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 343 935,42 zł

Przedmiotowy odcinek drogi we wsi Waniewo w całości biegnie przez obszar wiejski. Przebudowa ww. drogi w znaczący sposób ułatwi mieszkańcom dostęp do miejsc większych zgromadzeń mieszkańców, do instytucji publicznych w miejscowości Narew takich jak Urząd Gminy Narew, Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi, Narwiański Ośrodek Kultury w Narwi. Zwiększy się bezpieczeństwo lokalnych mieszkańców poprzez ułatwienie dostępu do instytucji świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia. Realizacja projektu poprawi dostępność do centrów usługowych i handlowych, wzrośnie bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

polska

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Przebudowa budynku szatni piłkarskiej oraz budowa trybun z zadaszeniem na stadionie sportowym w Narwi

DOFINANSOWANIE 41 360,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 624 000,00 zł

Przebudowa budynku szatni piłkarskiej oraz budowa trybun z zadaszeniem na jedynym obiekcie sportowym na terenie Gminy Narew służącym do rozgrywek piłkarskich miejscowej drużyny, przeprowadzania lekcji w-f uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi oraz do rekreacji mieszkańców Gminy.

polska

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łosinka

DOFINANSOWANIE 745 476,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 2 049 700,00 zł

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łosinka zabezpieczy dostawy wody pitnej dla 10 wsi zasilanych z tego ujęcia oraz dla 15 wsi zasilanych ze stacji uzdatniania wody w Narwi w przypadku awarii lub remontu urządzeń. W tym celu w 2020 roku wykonano odcinek sieci wodociągowej łączący obydwa wodociągi na wysokości miejscowości Kutowa.