2022

 

Fundusze EU NA STRONĘ

 

Fundusze EU na strone

 

logounia

 

Gmina Narew otrzymała dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja systemu oświetlenia na terenie miejscowości Narew ”

nr WND-RPPD.08.06.00-20-0438/20

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działania/Poddziałania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Koszt całkowity projektu wynosi – 267 031,00 zł

Wartość przyznanej kwoty dofinansowania wynosi – 226 976,35 zł

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości Narew poprzez podniesienie jakości infrastruktury oświetlenia ulicznego.

logounia          Gmina Narew otrzymała dofinansowanie projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Narew ”

nr WND-RPPD.05.01.00-20-0867/20

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna

Działania 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Koszt całkowity projektu wynosi – 557 911,27 zł

Wartość przyznanej kwoty dofinansowania wynosi – 362 642,32 zł

Głównym celem projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę 22 mikro instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach indywidualnych na terenie gminy Narew od 2022 r.

 

logounia

Gmina Narew otrzymała dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Narew ”

nr WND-RPPD.06.01.00-20-0020/19

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej VI Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami

Działania 6.1 Efektywny system gospodarowania odpadami

 

Koszt całkowity projektu wynosi – 702 108,87 zł

Wartość przyznanej kwoty dofinansowania wynosi – 561 687,09 zł

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny na terenie gminy Narew od 2021 roku (pierwszy rok po zakończeniu realizacji inwestycji).

Korzyści z realizacji projektu to:

- bezpłatne pozbycie się odpadów z gospodarstw domowych,

- redukcja ilości odpadów na wysypiskach,

- mniejsze obciążenie środowiska naturalnego (m.in. wody, powietrza, gleb),

- ponowne wykorzystanie materiałów i surowców lub ich przetworzenie na nowe,

- zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

- osiągnięcie wymaganych limitów w zakresie odzysku odpadów opakowaniowych,

- osiągnięcie poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu.

2021

logounia

Gmina Narew otrzymała dofinansowanie projektu pn. „Podniesienie efektywności energetycznej poprzez modernizację systemu grzewczego oraz termomodernizację w budynku użyteczności publicznej w miejscowości Narew”

nr WND-RPPD.05.03.01-20-0170/18

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna

Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej

Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, w tym budownictwo komunalne.

Koszt całkowity projektu wynosi – 2 120 775,30 zł

Wartość przyznanej kwoty dofinansowania wynosi – 1 794 969,40 zł

Wkład własny Gminy Narew to kwota – 325 810,90 zł

Dotacja współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Celem ogólnym projektu jest zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci kotła na biomasę oraz termomodernizację w obiekcie użyteczności publicznej w miejscowości Narew. Cel bezpośredni projektu to poprawa jakości powietrza atmosferycznego i redukcja emisji CO2, poprzez wykorzystanie kotłowni na biomasę, docieplenie ścian i stropów, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne.

Korzyści z realizacji projektu to:

-zwiększenie stopnia wykorzystania energii odnawialnej na terenie miejscowości Narew,

-zmodernizowana infrastruktura ciepłownicza i energetyczna

-uzyskanie oszczędności energii w wyniku zwiększenia stopnia wykorzystania energii odnawialnej,

-zmniejszenie emisji gazów powstających w wyniku spalania paliw kopalnych, szczególnie węgla.

 

2020

Fundusze EU Narew