Według danych Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego w 2010 roku, w Gminie Narew było zarejestrowanych 1051 gospodarstw rolnych, z czego 1047 to gospodarstwa indywidualne. Największą liczbę odnotowano dla gospodarstw rolnych o powierzchni 1–5 ha (25%), zaś najmniejszą dla gospodarstw o powierzchni powyżej 15 ha (15%). Działalność rolniczą prowadziło ogółem 857 gospodarstw rolnych.

Rys. 1 Liczba gospodarstw rolnych z podziałem na wielkość gospodarstwa
(Opracowano na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS - PSR 2010)

Pola uprawnePola uprawne

Łączna powierzchnia gospodarstw rolnych wynosiła 13211,98 ha, w tym 10835,31 ha to powierzchnia gospodarstw indywidualnych. Największą powierzchnię posiadają gospodarstwa rolne o areale powyżej 15 ha – w sumie 7258,45 ha (55%). Na jedno gospodarstwo rolne przypada średnio powierzchnia 12,57 ha.

 

Rys. 2 Powierzchnia gospodarstw rolnych z podziałem na wielkość gospodarstwa
(Opracowano na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS - PSR 2010)

 

Rysunek nr 3 obrazuje sposób użytkowania gruntów w Gminie Narew według danych Powszechnego Spisu Rolnego 2010. Największą powierzchnię posiadają grunty pod zasiewami (48%), łąki trwałe (28%) oraz lasy (11%). Łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi 11032,46 ha, w tym użytki rolne w dobrej kulturze rolnej – 10505,22 ha.

 

Rys. 3 Sposób użytkowania gruntów
(Opracowano na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS - PSR 2010) 

Pola uprawneUprawa pomidorów

Powierzchnia zasiewów wybranych upraw została przedstawiona na rysunku nr 4. Z przedstawionych na wykresie upraw zdecydowanie największą powierzchnię zajmują zboża – 5015,04 ha, w tym powierzchnia zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi to 4440,32 ha.

Rys. 4 Powierzchnie zasiewów wybranych upraw
(Opracowano na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS - PSR 2010)

Ferma drobiuPola uprawne

Według danych Powszechnego Spisu Rolnego 395 gospodarstw utrzymuje zwierzęta gospodarskie. Łączna liczba pogłowia zwierząt gospodarskich w sztukach dużych (SD) wynosi 14251 sztuk. Charakterystykę ilości poszczególnych zwierząt gospodarskich przedstawia poniższa tabela:

Bydło ogółem 3236
Bydło - krowy 1801
Trzoda chlewna ogółem 862
Trzoda chlewna - lochy 64
Konie 200
Drób ogółem 1273845
Drób kurzy ogółem 1179575

 Procedura szacowania szkód