Historia

Dzieje Narwi, dawnego miasta królewskiego założonego w 1514 roku sięgają czasów średniowiecza. Miejscowość Narew położona jest na obszarze Podlasia – krainy historycznej rozciągającej się po obu stronach środkowego Bugu oraz górnej Narwi.

Przeprowadzone archeologiczne badania w pradolinie górnej Narwi i nad jej lewobrzeżnymi dopływami potwierdzają, iż ten puszczański obszar był penetrowany przez wędrujące grupy ludzi już w epokach kamienia i brązu. Świadczą o tym znalezione na narwiańskich wydmach narzędzia i fragmenty naczyń ceramicznych.

Wzorem prawno – administracyjnym podlaskich miasteczek były miasta mazowieckie i litewskie rządzące się prawem niemieckim. Najwcześniej dotarły na Podlasie z Mazowsza wzory prawa chełmińskiego, zaś od połowy XV wieku przeważać zaczął ustrój miast litewskich posługujących się prawem magdeburskim.

Przez dwieście lat Podlasie omijały działania wojenne. Sytuacja uległa zmianie w II połowie XVII wieku, kiedy to województwo podlaskie znalazło się w strefie walk i przemarszów wojsk. Znaczące ślady pozostawił po sobie potop szwedzki w latach 1655 – 1660. Podlasie opanowane przez nieprzyjaciela dopiero w końcu 1656 roku stało się miejscem walk wojsk szwedzkich z wiernymi królowi Janowi Kazimierzowi chorągwiami Pawła Sapiehy.

Kolejni starostowie Narwi.