Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi informuje, że w dniu 31.12.2023 r. Usługi Opiekuńcze w miejscu zamieszkania w ramach projektu „ Skuteczne Ośrodki Pomocy Społecznej w Euroregionie Puszczy Białowieskiej” zostały zakończone. W razie zaistniałej potrzeby istnieje możliwość dalszego kontynuowania usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Narew. Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi ul. Mickiewicza101, 17-210 Narew lub telefonicznie 85/6816741; 85/6816742.

 

Osobom niepełnosprawnym, niezależnie od praw  uprawnień i ulg o charakterze powszechnym przysługują także prawa, uprawnienia i ulgi o charakterze szczegółowym (dotyczące różnych aspektów  życia), których celem jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym równych szans.

I. Prawa osób niepełnosprawnych zapisane są w szeregu dokumentów szczebla centralnego oraz w aktach prawnych Unii Europejskiej.

Wśród praw osób niepełnosprawnych  są uprawnienia zawiązane ze wszystkimi aspektami życia: codziennego funkcjonowania w domu, w środowisku i życiu społeczno - zawodowym.

Powyższe prawa wynikają z Konstytucji, Powszechnej Deklaracji Paw Człowieka, Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych, aktów prawa międzynarodowego i wewnętrznego – wzywających Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i władze samorządowe do podjęcia działań ukierunkowanych na urzeczywistnienie tych praw.

II. Podstawowym aktem prawa określającym uprawnienia osób niepełnosprawnych jest Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123 poz. 776 z póżn. zm.).

Niektóre uprawnienia osób niepełnosprawnych  określone są w przepisach resortowych. 

Ogólne warunki uzyskania – korzystania z uprawnień przez osoby niepełnosprawne.

1. Posiadanie aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (rodzaje dokumentów)

a) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy (Wojewódzki) Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
b) orzeczenie Komisji do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia (KIZ) – wydane do 1997r. (tzw. grupy I, II, III);
c) Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS;
d) orzeczenie lekarza orzecznika KRUS (honorowane orzeczenia wydane do dnia 31.12.1997r. dla potrzeb uzyskania dofinansowania środkami PFRON. Orzeczenia KRUS-u po 1 stycznia 1998 r. z mocy ustawy nie są honorowane;

Natomiast orzeczenia (po 1.01.1998r.) są uwzględniane przy korzystaniu z innych uprawnień resortowych np. przejazdy środkami  komunikacji publicznej.

e) orzeczenia komisji i lekarzy służb mundurowych (wojsko, policja itp.) wydane do 31.12.1997r. z adnotacją, iż grupa wydana jest nie tylko ze względu  na stan zdrowia, który  uniemożliwia wykonywanie danej służby ale dodatkowo z adnotacją  „niezdolny do pracy z ogólnego stanu zdrowia”;
f) prawomocne wyroki Sądów Pracy potwierdzające niepełnosprawność.

2.Dofinansowanie ze środków PFRON przysługuje osobom niepełnosprawnym, których dochód nie przekracza:

a) 50% przeciętnego średnio miesięcznego wynagrodzenia za ostatnie 3 m-ce w rozumieniu przepisów o zasiłków rodzinnych ...  – na 1 członka rodziny (aktualne do wys. 1.115,26 zł);
b) 65% przeciętnego wynagrodzenia (jak wyżej) w przypadku osoby samotnej. (aktualnie do wys.1.449,84 zł).

Rodzaje wsparcia, które osoby niepełnosprawne mogą uzyskać ze środków PFRON z samorządu powiatowego (realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie).

I. Dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od posiadanego stopnia niepełnosprawności:

1. Stopień znaczny – kwota dofinansowania 27% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłoszona przez Prezesa GUS za poprzedni kwartał. Aktualna wysokość dofinansowania wynosi 602 zł.
2. Stopień umiarkowany odpowiednio 25% wynagrodzenia jak wyżej. Aktualna kwota dofinansowania – 558 zł.
3. Stopień lekki – kwota dofinansowania 23% wynagrodzenia jak wyżej. Aktualna kwota dofinansowania – 513 zł.
4. Dzieci i młodzież ucząca się – tak jak przy stopniu znacznym tj. 602 zł.
5. Opiekunowie osoby niepełnosprawnej – kwota dofinansowania 18% wynagrodzenia jak wyżej. Aktualna kwota dofinansowania - 402 zł.

II. Dofinansowanie  do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

Procedury uzyskania dofinansowania.

a) zlecenie lekarza specjalisty z zaznaczeniem , że  dany rodzaj sprzętu rehabilitacyjnego jest niezbędny w procesie rehabilitacji przy danym rodzaju dysfunkcji osoby niepełnosprawnej;
b) dostarczenie oferty cenowej sprzętu rehabilitacyjnego;
c) podpisanie umowy cywilno-prawnej (Starosta – osoba niepełnosprawna lub  przedstawiciel ustawowy osoby);
d) realizacja umowy przez wnioskodawcę;
e) kwota dofinansowania środkami PFRON wynosi 60%  wartości sprzętu.

III. Dofinansowanie do zaopatrzenia w  przedmioty ortopedyczne  i środki pomocnicze.

Procedury załatwiania:

a) zakup przedmiotów i środków  na zlecenie lekarza z udziałem dofinansowania Narodowego Funduszu Zdrowia;
b) dostarczenie oryginału faktury zakupionych przedmiotów i środków ortopedycznych z potwierdzeniem udziału:

- środków własnych wnioskodawcy,
- zakupu przy współudziale środków NFZ,

c) zwrot środków osobie niepełnosprawnej poniesionych przez tą osobę.

Wysokość zwrotu wynosi do 150% limitu NFZ. W praktyce oznacza to prawie 100% zwrot poniesionych kosztów. (Wyjątek zwrotu tylko części kosztów dotyczy sprzętu wysoko specjalistycznego np. aparat słuchowy  w cenie pow. 2000 zł).

IV. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z  indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Procedury załatwiania:

a) złożenie wniosku;
b) wizja lokalna (kontrola) potrzeby likwidacji barier i ustalenie zakresu prac do wykonania;
c) sporządzenie kosztorysu zaplanowanych prac do wykonania (wnioskodawca);
d) podpisanie umowy;
e) dofinansowanie do 80% kosztów umowy zlikwidowanych barier.

V. Pokrywanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych – realizuje Powiatowy Urząd Pracy.

VI. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – działa przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

a) ustala stopnie niepełnosprawności do celów poza rentowych;
b) wydaje legitymacje osobom niepełnosprawnym (na wniosek).

Uprawnienia osób niepełnosprawnych  na podstawie  przepisów resortowych.

1. Uprawnienia telekomunikacyjne.

Dotyczą 50% ulgi przy instalacji telefonu i 50% ulgi w miesięcznej opłacie abonamentu.

Zasady reguluje Rozporządzenie  Ministra Łączności z dnia 21.10.1996r. w sprawie określenia zakresu dostępu osób niepełnosprawnych do świadczonych usług pocztowych lub telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym (Dz.U. Nr 127 poz.598 z późn.zm).

Uprawnienia dotyczą osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją wzroku lub słuchu lub mowy.

W związku z prywatyzacją firm w szczególności sektora telefonów komórkowych ulgi dla osób niepełnosprawnych  w zakresie 50% ulgi abonamentowej i innych jest bardzo różnie rozwiązywana. W większości spółek ulgi w tym zakresie są stosowane.

2.Usługi pocztowe.

Zapewnienie dostępu osobom niepełnosprawnym do świadczeń usług pocztowych o charakterze powszechnym (w paragrafie 3 Rozporządzenia  Ministra Łączności z dnia 21.10.1996r.) polega w szczególności na:

- doręczaniu osobie niepełnosprawnej, na jej żądanie i bez pobierania dodatkowych opłat, przesyłek listowych, listów wartościowych, paczek pocztowych i przekazów pocztowych bezpośrednio pod wskazany przez nadawcę adres, z pominięciem skrzynki do doręczania korespondencji oraz bez konieczności odbierania przesyłek w placówce oddawczej.

Powyższe uprawnienia przysługują osobie niepełnosprawnej z uszkodzonym narządem ruchu powodującym konieczność korzystania z wózka inwalidzkiego albo z uszkodzonym narządem wzroku zakwalifikowanej do znacznego stopnia niepełnosprawności.

3. Ulgi Komunikacyjne

Do ulg w zakresie przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego uprawnione są osoby: ( w zakresie podstawowym tj. PKP II klasa, PKS komunikacja zwykła)

posiadające znaczny stopień niepełnosprawności (lub odpowiednik tego stopnia)

Wysokość ulgi  w tym przypadku wynosi:

49%  w komunikacji zwykłej (zakres podstawowy);

37% pozostała komunikacja w zakresie rozszerzonym  np. .autobusy pośpieszne ,I miejsca z I klasą itp.;

95% opiekunowie osób niepełnosprawnych;

Dzieci i młodzież niepełnosprawna  oraz ich opiekunowie. (dzieci w wieku 4 – 18 lat)

78% na przejazdy środkami komunikacji PKP i PKS  przy przejazdach z miejsca zamieszkania i z powrotem do świadczących usługi lecznicze, rehabilitacyjne, edukacyjne itp.

W tym przypadku wymagane jest posiadanie innego dokumentu potwierdzającego potrzebę korzystania  z danego świadczenia np. szkoła – posiadanie legitymacji szkolnej, ośrodek zdrowia – wpis do legitymacji o terminach wizyt itp.

37% pozostałe przejazdy środkami komunikacji publicznej w innych celach jak wyżej.

Abonament za radio i telewizję.

Zwolnieni od opłaty abonamentu  są osoby niepełnosprawne posiadające znaczny stopień niepełnosprawności  wydany przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub inne dokumenty potwierdzające równoważną  niepełnosprawność.

Inne uprawnienia.

1. Osoby niepełnosprawne  wraz z opiekunami mogą korzystać  z ulgowych biletów  przy  wejściu do muzeów państwowych.
2. Osoby niepełnosprawne z dysfunkcją wzroku i słuchu  są zwolnione z płacenia podatku od posiadania psów.
3. Osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności  z dysfunkcją, ruchu, wzroku mogą korzystać z odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zasady tych odliczeń są zmienne. Dlatego każdorazowo przed podjęciem decyzji o zamiarze skorzystania z tych odliczeń należy skontaktować się z Urzędem Skarbowym właściwym do miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

4. Osoby niepełnosprawne z dysfunkcją ruchu mogą ubiegać  się o uzyskanie karty parkingowej. Na terenie powiatu hajnowskiego sprawy z tego zakresu prowadzi  Wydział  Komunikacji Starostwa Powiatowego w Hajnówce  ul. Zina 1.

Ponadto osoby posiadające kartę parkingową zwolnione są  na podstawie przepisów o ruchu drogowym  z obowiązku stosowania się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju.

Orzekanie do celów poza rentowych

Na terenie powiatu hajnowskiego funkcjonuje Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, który orzeka do celów poza  rentowych. W Zespole  są orzekane dzieci i osoby dorosłe.

Niezbędne dokumenty w celu uzyskania orzeczenia  można uzyskać w siedzibie Powiatowego Zespołu w Hajnówce przy ul. Piłsudskiego 10a.

Telefon 682 36 42 lub 682 59 83.

Zasady wydawania kart parkingowych

 

WNIOSKI I FORMULARZE

 (UWAGA - formularze wniosków prosimy drukować dwustronnie)