Ochotnicza Straż Pożarna w Gminie Narew czuwa nad bezpieczeństwem gminy i przeciwdziała zagrożeniom wynikającym z nieszczęśliwych zdarzeń losowych. Na terenie gminy funkcjonuje 12 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej zrzeszających ogółem 250 strażaków.

Jednostki OSP Gminy Narew:
 OSP Białki  OSP Odrynki
 OSP Gradoczno  OSP Puchły
 OSP Iwanki  OSP Soce
 OSP Krzywiec  OSP Trześcianka
 OSP Łosinka  OSP Tyniewicze Duże
 OSP Narew  OSP Waśki

Wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Narew posiadają strażnice, a pięć z nich ma na wyposażeniu wozy pożarnicze. Są to jednostki w Narwi, Łosince, Trześciance, Tyniewiczach Dużych oraz Odrynkach. Jeszcze do niedawna straż pożarna realizowała przede wszystkim zadania związane z pożarami, w szczególności takie jak ewakuacja, gaszenie i likwidacja skutków. Obecnie podejmuje ponadto akcje ratownicze o charakterze chemiczno - ekologicznym i technicznym. Rozszerzony zakres działań wymaga przede wszystkim budowy nowego modelu strażaka ochotnika - profesjonalnego ratownika.

Zawody pożarnicze OSP

Wyrazem wielkiego zaufania do strażaków ochotników oraz znaczącej roli pożarnictwa ochotniczego jest budowanie na bazie jednostek OSP fundamentu dla funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostki OSP Narew, OSP Łosinka oraz OSP Trześcianka należą do KSRG. Spełniają one określone kryteria, zarówno w zakresie wyposażenia technicznego, jak również zasobów ludzkich - to im przypada najważniejsza rola w ratowaniu życia, zdrowia i środowiska. Corocznie strażacy z terenu Gminy Narew mają możliwość sprawdzenia umiejętności i sprawności podczas rywalizacji w zawodach organizowanych zarówno na szczeblu gminnym jak i powiatowym.

Zawody pożarnicze OSP

Organizowane są również Dni Ochrony Przeciwpożarowej oraz Dni Strażaka, podczas których zasłużonym strażakom wręczane są odznaczenia oraz dyplomy i listy pochwalne. Ochotnicy zrzeszeni w jednostkach OSP zaliczają się do grona ludzi najbardziej zasłużonych, zarówno w dziedzinie ochrony mienia, jak i kultywowania miejscowej tradycji.

Wozy bojowe OSP