Program Operacyjny: Pomoc żywnościowa 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

POPŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Uwaga! Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe, wyższe kryteria dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ

- 1 707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 776 zł);

-  1 320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 600 zł)

Osoby potrzebujące otrzymują artykuły: warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, a także cukier i olej.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do właściwego ze względu
na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej (OPS) lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

Pomoc Żywnościowa w gminie Narew jest dystrybuowana przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej poprzez Parafialny Zespół Caritasu w Narwi. Skierowania wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi.

POPŻ 2014 2020

Program POPŻ 2019

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie

 sierpień 2019 do czerwiec 2020,  a jej celami szczegółowymi są:

  1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z  organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami  PO PŻ,
  2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł  na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ,
  4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Pomocą żywnościową w ramach w/w program mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, które spełniają kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.), a których dochód nie przekracza odpowiednio 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie.

Ośrodki Pomocy Społecznej będą wydawały osobom zainteresowanym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać organizacjom listy osób zakwalifikowanych do pomocy z programu, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób.

Załącznik nr 5 do wytycznych Ministerstwa stanowi wzór skierowania wraz z oświadczeniem o dochodach do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach programu. Ośrodki Pomocy Społecznej będą wypełniały skierowanie tj. część 5A, natomiast osoba kwalifikowana do przyznania pomocy żywnościowej wypełnia załącznik 5 B wyłącznie, gdy jej aktualna sytuacja życiowa i dochodowa nie jest znana OPS-wi i Ośrodek nie dysponuje aktualnym wywiadem środowiskowym. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2019 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego tj. dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Skierowanie można pobrać w siedzibie ośrodka.

UWAGA !

Skierowanie jest ważne tylko na czas trwania PODPROGRAMU 2019 , tj. od sierpnia 2019r. do czerwca 2020r. 

Zestaw na Podprogram 2019 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 50,5 kg7, w tym:
1) Artykuły warzywne i owocowe
– groszek z marchewką 3,20 kg,
– fasola biała 3,20 kg,
– koncentrat pomidorowy 1,28 kg,
– buraczki wiórki 1,05 kg,
– powidła śliwkowe 1,80 kg,
– sok jabłkowy klarowany 4l
2) Artykuły skrobiowe:
–  makaron jajeczny 4,50 kg,
– makaron kukurydziany bezglutenowy 1,00 kg,
– ryż biały 3,00 kg,
– kasza gryczana 1,50 kg,
– herbatniki maślane 0,80 kg,
3) Artykuły mleczne:
– mleko UHT 7l
– ser podpuszczkowy dojrzewający 2,00 kg,
4) Artykuły mięsne:
– szynka drobiowa 2,70 kg,
– szynka wieprzowa mielona 1,80 kg,
– pasztet wieprzowy 0,48 kg,
– filet z makreli w oleju 1,53 kg,
5) Cukier – cukier biały 4 kg,
6) Tłuszcze – olej rzepakowy 4 1,
7) Dania gotowe – gołąbki w sosie pomidorowym 1,70 kg

Wszelkie informacje na temat Podprogram 2019 udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi pod

 numerem tel. 85 681 67 52 lub 85 681 67 42

 

Informacja dot. Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2021 Plus

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi w partnerstwie z Caritasem Parafialnym w Narwi realizuje ,,Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Podprogram 2021 Plus”. Celem programu jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących.

Zapisy w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2021 Plus" będą trwały od dnia 03.10.2022 do dnia 01.12.2022 roku.

Skierowania do paczek żywnościowych dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Narwi ul. Mickiewicza 101,  17-210 Narew w godzinach pracy: tj. poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 85 681 67 42,  85 681 67 52 lub 606 372 322.

Wsparcie dotyczy osób spełniających kryteria określone w art. 7 o pomocy społecznej oraz których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania  z pomocy społecznej, tj. nie więcej niż:

- 1 707,20 złotych dla osoby samotnie gospodarującej,
- 1 320,00 złotych dla osoby w rodzinie.

Zestaw artykułów spożywczych w Podprogramie 2021 Plus obejmuje żywność w łącznej ilości ok. 10,2 kg, w tym:
Artykuły warzywne i owocowe:
1) powidła śliwkowe - 0,3 kg, 
2) makaron jajeczny świderki - 2 kg, 
3) mleko UHT 3 l, 
4) szynka wieprzowa mielona – 0,9 kg, 
5) cukier biały 2 kg,
6) olej rzepakowy 2 l.

Zakładany okres dystrybucji artykułów 02.2023 – 08.2023 r

POPŻ 2014-2020 Plus jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2021 Plus w zakresie dystrybucji dodatkowej żywności.

 

Podsumowanie działań

Wydawanie żywności w ramach programu POPŻ 2014-2020, Podprogram 2021.

We wrześniu 2022 roku odbyło się wydawanie żywności dla mieszkańców gminy Narew w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021. Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej poprzez Parafialny Zespół Caritasu w Narwi. Pomocą w gminie Narew zostało objęte 251 osób, w tym 19 uchodźców przybyłych z Ukrainy. Przy wydawaniu żywności pomagali wolontariusze z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi. Dzięki młodzieży, każdy odbiorca otrzymał przysługującą mu żywność oraz pomoc w załadowaniu produktów do toreb. W ramach podziękowań wolontariusze otrzymali dyplomy. Za udostępnienie sali w remizie strażackiej OSP Narew od Caritasu Diecezjalnego otrzymała dwa aparaty do mierzenia temperatury.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom za współpracę i chęć niesienia pomocy osobom potrzebującym.

Pomoc w postaci paczek żywnościowych będzie kontynuowana w kolejnym podprogramie POPŻ Podprogram 2021 Plus na rok 2023.

W latach ubiegłych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Parafialnym Zespołem Caritasu w Narwi pomocą żywnościową objął:

W ramach Podprogramu 2021 ze wsparcia żywnościowego  skorzystało  171 osób.

W ramach Podprogramu 2020 ze wsparcia żywnościowego  skorzystało  151 osób.

W ramach Podprogramu 2019 ze wsparcia żywnościowego  skorzystało  407 osób.

W ramach Podprogramu 2018 ze wsparcia żywnościowego  skorzystało 309 osób.

W ramach Podprogramu 2017 ze wsparcia żywnościowego  skorzystało  234 osób.

W ramach Podprogramu 2016 ze wsparcia żywnościowego  skorzystało  178 osób.