Wójt Gminy

Wójt jest organem wykonawczym Gminy – wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania Gminy określone przepisami prawa. Do zadań Wójta należy w szczególności:

  • przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy,
  • określanie sposobu wykonywania uchwał,
  • gospodarowanie mieniem komunalnym,
  • wykonywanie budżetu,
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

W realizacji zadań własnych gminy Wójt podlega wyłącznie Radzie Gminy (art. 30 ustawy o samorządzie gminnym).

Wójt kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz (art. 31 ustawy o samorządzie gminnym).

Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy (art. 31a  ustawy o samorządzie gminnym).


 ZOBACZ TAKŻE:

Zarządzenia Wójta – zbiór przepisów prawa miejscowego.

Kolejni Wójtowie Gminy Narew w poszczególnych kadencjach.