Unijne przepisy dotyczące jednolitego rynku gwarantują nam prawo do mobilności w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dzięki temu możemy na przykład studiować lub pracować w innych krajach EOG, a firmy mogą tam prowadzić działalność handlową i inną.

System IMI służy do wymiany informacji na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Za pośrednictwem systemu IMI można się dzielić informacjami na rynku wewnętrznym UE na różne sposoby:

  • z wybraną instytucją,
  • z wieloma różnymi organami administracji,
  • poprzez repozytorium.

System IMI może być wykorzystywany jedynie do współpracy administracyjnej w dziedzinach wymienionych w załączniku do rozporządzenia w sprawie IMI, tj. w zakresie dyrektywy usługowej, dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, dyrektywy w sprawie praw pacjentów, rozporządzenia w sprawie transgranicznego transportu gotówki euro, SOLVIT’u oraz w kontekście dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników. Przykładowe dziedziny w jakich może być wykorzystywany system IMI:

  • sprawdzanie kwalifikacji zawodowych oraz wyszukiwanie w krajowych rejestrach osób wykonujących dany zawód,
  • sprawdzanie informacji na temat firm oraz wyszukiwanie informacji w krajowych rejestrach usługodawców,
  • sprawdzanie prawa do wykonywania zawodu pracowników służby zdrowia oraz wyszukiwanie informacji w krajowych rejestrach pracowników służby zdrowia
  • zwracanie się do administracji innego kraju o podjęcie konkretnych środków, takich jak zakazanie sprzedaży nielegalnych towarów online.

Urząd Gminy Narew posiada dostęp do systemu IMI i może wymieniać się informacjami na rynku wewnętrznym UE. W przypadku, gdy osoba składająca wniosek do Urzędu Gminy Narew będzie musiała zostać zweryfikowana poprzez wysłanie zapytania do innego kraju w systemie IMI, zostanie ona o tym fakcie poinformowana.

Dane osobowe obywateli są przetwarzane w systemie IMI na podstawie konkretnych przepisów prawa UE i nie jest konieczne uzyskanie zgody na ich przetwarzanie. Podobnie jak w przypadku bezpieczeństwa wszyscy uczestnicy systemu IMI (tj. właściwe organy, koordynatorzy IMI i Komisja) wspólnie odpowiadają za zapewnienie odpowiedniej przejrzystości względem osób, których dane dotyczą.

Po otrzymaniu danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej (na przykład przy użyciu formularza wniosku), Urząd Gminy Narew przekaże tej osobie następujące informacje:

  • fakt, że jej dane osobowe mogą być przetwarzane w systemie IMI;
  • dane identyfikacyjne i kontaktowe administratora danych – w przypadku Urzędu Gminy Narew administratorem danych jest Wójt Gminy Narew;
  • odbiorcy (kategorie odbiorców), którym dane mogą być ujawnione (tj. odpowiednie właściwe organy innych państw członkowskich).

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O SYSTEMIE IMI