Ogłoszenia Urzędu Gminy Narew

narew herb

 dot. wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu

narew herb

w sprawie zmiany ustawy o działaczach opozycyji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw

narew herb

SKŁADANIA DEKLARACJI DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)

narew herb

Dotyczy: „Przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody z instalacją fotowoltaiczną w miejscowości Łosinka (działka nr 134/1)”

narew herb

na rok szkolny 2021/2022 za wyniki i osiągnięcia w nauce i sporcie w roku szkolnym 2020/2021

narew herb ytTransmisja sesji Rady Gminy Narew VIII kadencji.

narew herb

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021

narew herb

przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

narew herb

Zapraszamy do głosowania na Dąb Dunin.

narew herb

Zgodnie z art. 28aa ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm), Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. (art. 28aa ust. 1 i 2)