Ogłoszenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Punkt świadczy pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym, osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz wsparcie dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi.

Terminy wypłat zasiłków z pomocy społecznej (stałych, okresowych i celowych).

Kto ma prawo do stypendium szkolnego oraz co jest podstawą przyznania świadczenia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi informuje, iż z dniem 1 stycznia 2023 r. weszła w życie uchwała Nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. W związku z powyższym zmiana powoduje podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy z Programu ze 150% do 200%.

Kto ma prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz co jest podstawą przyznania świadczenia. Rodzaje pieniężnych i niepieniężnych świadczeń z pomocy społecznej.