Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2015r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od dnia 1 października 2015 r.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające od października 2015 r. do świadczeń z pomocy społecznej:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – z 542 na 634 zł (wzrost o 92 zł),
  • dla osoby w rodzinie – z 456 na 514 zł (wzrost o 58 zł).

 

Wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego – z 250 na 288 zł (wzrost o 38 zł).

Opracowanie:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi