Narew, 30 sierpnia 2017 r.

Or. 271.29.2017

Gmina Narew informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem na podstawie zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Narew Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zadania:

„Remont i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Makówce
w ramach funduszu sołeckiego
wyodrębnionego
z budżetu gminy Narew”,

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

1. Przedmiot zamówienia:

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Makówka.

2. Zakres zamówienia:

 1. zagęszczenia istniejącego podłoża;
 2. izolacji przeciwwilgociowej (folia budowlana gr. ok. 0,2 mm);
 3. izolacji termicznej (styropian gr. 5 cm);
 4. zbrojenia matą zbrojeniową metalową;
 5. posadzki betonowej gr. 10 cm.

3. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.

4. Kryteria oceny oferty oraz ich waga (w %):

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: KOSZTY: 100%

5. Termin związania ofertą:

14 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert.

6. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia.

 1. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 września 2017 r.
 2. Warunki płatności: termin płatności: 14 dni od daty odbioru i otrzymania faktury. Faktura powinna być wystawiona na poniższe dane: Nabywca: Gmina Narew, ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew, NIP: 6030012962, Odbiorca: Urząd Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101, 17-210 Narew.
 3. Wykonawca udzieli minimum: 24-miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy.

7. Sposób sporządzenia oferty, otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej:

 1. Ofertę cenowa należy złożyć w Sekretariacie siedziby Zamawiającego w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Makówka” do dnia 8 września 2017 r., do godziny 14.30. na formularzu oferty cenowej, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia na podstawie przedmiaru zakresu robót określonego w załączniku Nr 2 do zaproszenia oraz przeprowadzonej wizji lokalnej.
 2. Cenę w ofercie podajemy cyframi, jako wartość brutto zgodnie z zakresem zamówienia na poszczególne zadania zakresu zamówienia.
 3. Oferta złożona po terminie składania ofert do Zamawiającego nie będzie oceniana.
 4. Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej odbędzie się w dniu 8 września 2017 r., godz. 15.00. w siedzibie Zamawiającego: ul. A. Mickiewicza 101, sala nr 7, parter.
 5. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

8.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami:

Wojciech Popławski – tel. 85 6816743, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Sławomir Poskrobko – tel. 85 6816741, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Otrzymanie od Wykonawcy oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców, podając imię i nazwisko Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

Do pobrania:

Wzór formularza oferty cenowej

Przedmiar robót

Unieważnienie przetargu