OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
samochodu osobowego
wchodzącego w skład ruchomego mienia komunalnego Gminy Narew

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Narew, ul. A. Mickiewicza 101, 17-210 Narew

2. Rodzaj, typ, ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego:

Samochód osobowy: VOLKSWAGEN POLO 9N
Nr rejestracyjny: BHA 57JE
Rok produkcji: 2002
Data pierwszej rejestracji: 28.08.2002 r.
Pojemność silnika: 1390 cm3
Samochód jest niesprawny technicznie (uszkodzony silnik, nadwozie - korozja elementów nadwozia widoczne ubytki)
Pojazd uszkodzony (zawieszenie pojazdu), w stanie wizualnym adekwatnym do przebiegu i roku produkcji.
Badania techniczne ważne do 03.11.2017 r., ubezpieczenie ważne do 14.02.2018 r.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

Pojazd można obejrzeć w garażu znajdującym się w budynku OSP w Narwi przy ul. A. Mickiewicza po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (tel. 85 6816016)

4. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Nie jest wymagana wpłata wadium

5. CENA WYWOŁAWCZA: 600 zł brutto.

6. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

Oferta pisemna, według wzoru określonego w załączniku Nr 1 do ogłoszenia, złożona w toku przetargu powinna zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
  2. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
  3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
  4. oświadczenie o zapoznaniu się ze wzorem umowy sprzedaży określonym w załączniku Nr 2 do ogłoszenia i jego akceptacji.

7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie powinien zostać umieszczony dopisek „Oferta przetargowa na zakup samochodu marki VOLKSWAGEN POLO 9N.”

Oferty pisemne należy składać w dni robocze, w godz. 8.00-15.00, nie później jednak niż do dnia 6 września 2017 r. do godz. 14.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Narew.

8. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 6 września 2017 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy Narew, pokój nr 7 (sala konferencyjna).
Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na sprzedawany samochód.

Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli:

  1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu,
  2. nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 8 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

9. Termin zawarcia umowy sprzedaży:

Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu przez kupującego ceny nabycia oraz należnego podatku VAT.

Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez kupującego ceny nabycia.

Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Urzędzie Gminy Narew, pok. nr 10.

Bliższe informacje o przetargu można uzyskać także telefonicznie: tel. 85-6816741.

 

Do pobrania:

Wzór formularza ofertowego

Wzór umowy kupna-sprzedaży