Hajnówka dnia 21 sierpnia 2017 roku

GK.6621.13.14.2017

DECYZJA

Na podstawie art. 1 ust.2 i art. 8 ust.1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 703 ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego - ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ) - po rozpatrzeniu wniosku Urzędu Gminy Narew z dnia 2 czerwca 2017 roku

postanawiam

  1. uznać za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Trześcianka, gmina Narew, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki: numer 120 o powierzchni 0,32 ha, numer 280 o powierzchni 0,04 ha, numer 384 o powierzchni 2,59 ha, numer 443 o powierzchni 0,23 ha, numer 49511 o powierzchni 0,32 ha, 662 o powierzchni 1,35 ha, numer 663 o powierzchni 0,89 ha.
  2. odmówić uznania za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Trześcianka, gmina Narew, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki: numer 76 o powierzchni 1,54 ha, numer 514 o powierzchni 0,36 ha, numer 398 o powierzchni 0,05 ha, numer 367 o powierzchni 0,25 ha, numer 91 o powierzchni 1,18 ha, numer 260 0 powierzchni 0,22 ha, numer 156 o powierzchni 0,25 ha, numer 176 o powierzchni 0,21 ha, numer 1031 0 powierzchni 0,72 ha.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 2 czerwca 2017 roku Urząd Gminy Narew zwrócił się do Starosty Hajnowskiego o wydanie decyzji stwierdzającej, że nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków obręb Trześcianka, gmina Narew jako działki ewidencyjne numer 495/1, 662, 663, 514, 120, 398, 443, 367, 280, 91, 384, 260, 156, 176, 76, 1031 stanowią mienie gromadzkie.

Decyzję o uznaniu za mienie gromadzkie wydaje się, biorąc pod uwagę "stan nieruchomości istniejący w dacie wejścia w życie ustawy, tj. w dniu 5 lipca 1963 roku, dlatego ma ona charakter deklaratoryjny, co oznacza, że rozstrzygnięcie wydane w trybie art. 8 ust. 1 poświadcza jedynie stan prawny nieruchomości istniejący w dniu wejścia w życie ustawy.

Tut. urząd po zbadaniu zebranego materiału dowodowego, stwierdził, że w rejestrze pomiarowo-szacunkowym po scaleniu wsi Trześcianka, gromada Trześcianka, sporządzonym w 1956 roku oraz na mapie scalenia z wymianą sporządzoną w 1956 roku przez geodetę Stanisława Citko ( mapa znajduje się w Archiwum Państwowym w Białymstoku ) były drogi oznaczone aktualnymi numerami działek 120, 280, 384, 443, 495/1, 662, 663.

Działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 76, 514, 398, 367, 91, 260, 156, 176, 1031 powstały podczas wymiany gruntów wsi Trześcianka, zatwierdzonej decyzją Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 30 marca 1965 roku na podstawie dekretu z dnia 16 sierpnia 1949 roku o wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 1962 roku Nr 46 poz. 226).

Do wniosku Urzędu Gminy Narew o uznanie za mienie gromadzkie załączone zostały zeznania dwóch świadków, którzy zeznali, że odkąd pamiętają działki oznaczone w ewidencji gruntów numerami 495/1662, 663, 514, 120, 1031, 398, 443, 367, 280, 91, 384, 260, 156, 176 i 76 położone we wsi Trześcianka, gmina Narew zawsze stanowiły drogi dojazdowe do pól i użytkowane były przez mieszkańców wsi Trześcianka.

Biorąc po uwagę powyższe, organ prowadzący postępowanie uznał, iż działki nr nr 120, 280, 384, 443, 495/1, 662, 663 spełniają wymogi ustawowe do uznania ich za mienie gromadzkie. Przed 1963 rokiem przedmiotowe działki faktycznie były wykorzystywane jako grunt użyteczności publicznej. Podmiotem, który korzystał z prawa do użytkowania przedmiotowych działek nie była wyłącznie określona grupa osób do tego uprawnionych, ale ogół mieszkańców wsi.

Analiza zebranego materiału wykazała, iż przedmiotowe nieruchomości przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku 0 zagospodarowaniu wspólnot gruntowych stanowiły grunty użyteczności publicznej i społecznej, co świadczy o możliwości uznania ich za mienie gromadzkie.

Działek oznaczonych nr 76, 514, 398, 367, 91, 260, 156, 176, 1031 nie można uznać za mienie gromadzkie na podstawie przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, ponieważ zostały wydzielone po wejściu w życie w/w ustawy w 1965 roku w wyniku wymiany gruntów wsi Trześcianka.

Pismem z dnia 4 sierpnia 2017 roku poinformowano Urząd Gminy Narew oraz sołtysa wsi Trześcianka o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów. Mimo prawidłowego powiadomienia, strona nie skorzystała z tej możliwości we wskazanym terminie.

Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie Trześcianka oraz poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Narew oraz w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, a także zamieszcza się ją w Biuletynie informacji

Publicznej Gminy Narew i Powiatu Hajnowskiego oraz w prasie lokalnej.

Z up. Starosty
Naczelnik Wydziału Geodezji Katasstru i Nieruchochomości
Geodeta Powiatowy

Halina Leszczyńska