WÓJT GMINY NAREW

ogłasza:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Narew
w miejscowości:

Wieś Kutowa – działka położona na terenach zabudowy zagrodowej. Nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ani decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, oznaczona w ewidencji gruntów nr: 83/1 o pow. 0,2058ha /BrPsIV-0,0066ha. PsIV-0,1992ha/BI2P/00032371/3.

  • cena wywoławcza  12 615,00zł.
  • wys. wadium 1 400,00zł.
  • dodatkowe koszty 500,00zł.
  • o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, minimalne 140,00 zł

Wieś Lachy – działka położona na początku zabudowy siedliskowej od strony wsi Gorodczyno. Na częścijej występują zagiębienia, oraz stacja trafo. Porośnięta kilkoma drzewami liściastymi. Nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ani decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, oznaczona w ewidencji gruntów nr: 3/8 o pow. 0,2162ha /N-0,2162ha/ -KW Nr BI2P/00032577/7

  • cena wywoławcza  21 000,00zł.
  • wys. wadium  2 200,00zł.
  • dodatkowe koszty 500,00zł.
  • o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, minimalne 220,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 18 września 2017r. o godz. 9,00
w siedzibie Urzędu Gminy w Narwi ul. Mickiewicza 101, pok. 7

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy w Narwi Nr 64 8086 0004 0000 1052 2000 0090 Bank Spółdzielczy w Narwi w terminie do 12 września 2017r /za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podany rachunek Urzędu/.

Szczegółowych informacji o nieruchomości można zasięgnąć w Urzędzie Gminy w Narwi pok. 4, tel. 85 6816755 , 785084097 lub na bip.ug.narew.wrotapodlasia.pl.

Wójt Gminy Narew
mgr Andrzej Pleskowicz

Do pobrania dokładniejsze informacje o przetargu:

Dokładniejsze informacje