Narew, 27 lipca 2017 r.

Or. 271.26.2017

Gmina Narew informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem na podstawie zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Narew Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zadania:

„REMONT I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ
DRÓG GMINNYCH W RAMACH WYODRĘBNIONEGO
Z BUDŻETU GMINY NAREW FUNDUSZU SOŁECKIEGO”

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

1. Przedmiotem zamówienia jest:

 1. Remont drogi w miejscowości Krzywiec
 2. Remont drogi w miejscowości Rybaki.
 3. Remont drogi w miejscowości Tyniewicze Małe.

2. Zakres zamówienia i podstawa wykonania robót:

 1. Utwardzenie nawierzchni warstwą wzmocnioną betonu asfaltowego wg. poz.1.1. mieszanką mineralno-asfaltową otaczaną na gorąco o gr. 5 [cm] i szerokości 4 [m] w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołeckiego sołectwa Krzywiec na istniejącej nawierzchni wykonanej metodą skropienia powierzchniowego na odcinku drogi gminnej położonej na działce ewid. 22.
  Zagwarantowane środki na przedmiotowe zadanie wynoszą 12 431,06 zł.
  Szacunkowy zakres przedmiotu zamówienia w ramach wydzielonych środków sołectwa Krzywiec wynosi 248 [ m2 ].
 2. Utwardzenie nawierzchni warstwą wzmocnioną betonu asfaltowego wg. poz. 1.2. mieszanką mineralno-asfaltową otaczaną na gorąco gr.5 [cm] i szerokości 3 [ m] na istniejącej podbudowie z kruszywa naturalnego na odcinku drogi gminnej położonej na działce ewid. 115 od miejscowości Rybaki w kierunku Ośrodka wypoczynkowego.
  Zagwarantowane środki na przedmiotowe zadanie wynoszą 9 914,80 zł.
  Szacunkowy zakres przedmiotu zamówienia w ramach wydzielonych środków sołectwa Rybaki wynosi 198 [ m2].
 3. Utwardzenie nawierzchni warstwą wzmocnioną betonu asfaltowego wg. poz. 1.3. mieszanką mineralno-asfaltową otaczaną na gorąco o gr. 5 [cm] i szerokości 4 [m] na istniejącej nawierzchni z kruszywa naturalnego na odcinku drogi gminnej położonej na działce o nr. ewid. 1226.
  Zagwarantowane środki na przedmiotowe zadanie wynoszą 31 171,53 zł.
  Szacunkowy zakres przedmiotu zamówienia w ramach wydzielonych środków sołectw Tyniewicze Duże, Tyniewicze Małe i Łopuchówka wynosi 620 [m2].
 4. Wyłoniony wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za parametry techniczne istniejącej podbudowy.

3. Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę cenową należy złożyć w Sekretariacie siedziby Zamawiającego w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Fundusze sołeckie 2017” do dnia 4 sierpnia 2017 r., godzina 15.00 na formularzu oferty cenowej, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia. Otwarcie ofert nastąpi dn. 7 sierpnia 2017 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Zamawiającego.

4. Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kosztem brutto za 1 m2 o grubości 5 [cm].

Termin realizacji zamówienia, uzgodniony zostanie z Wykonawcą w zawartej Umowie na podstawie kosztów brutto wyłonionej oferty, lecz nie później niż do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Zamawiający nie przewiduje złożenie oferty częściowej.

Wyłoniony Wykonawca złoży pisemne Oświadczenie o zgodności wykonania i zastosowania materiałów do realizacji przedmiotu zamówienia z wymaganiami technicznymi.

 

Do pobrania:

Wzór formularza oferty cenowej