Ogłoszenie nr 112607 - 2017 z dnia 2017-07-27 r.

Narew: Przebudowa nawierzchni w istniejącym pasie drogowym ulicy w miejscowości Soce, gmina Narew na odcinku od km 0+000 do km 0+903 (Zadanie 1).

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 538389-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

1) NAZWA I ADRES:

Gmina Narew, krajowy numer identyfikacyjny 5065955600000,
ul. Mickiewicza 101, 17210 Narew, państwo Polska, woj. podlaskie, tel. 0-85 6816016,
faks 0-85 873 35 35, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres strony internetowej (URL): bip.ug.narew.wrotapodlasia.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa nawierzchni w istniejącym pasie drogowym ulicy w miejscowości Soce, gmina Narew na odcinku od km 0+000 do km 0+903 (Zadanie 1).
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Przebudowa nawierzchni w istniejącym pasie drogowym ulicy w miejscowości Soce, gmina Narew na odcinku od km 0+000 do km 0+903 (Zadanie 1).

4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

5) Kody CPV

Główny Kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45233220-7, 45232458-7

SEKCJA III: PROCEDURA

1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione: nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:    

1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

26/07/2017

2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT: 430894.31
Waluta PLN

3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:

5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

BRUKTON Sp. z o. o., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., ul. Zaścianki 71, 15-521, Białystok, kraj/woj. Podlaskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 530000,00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 530000,00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 597780,00
Waluta: PLN

7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

8) Informacje dodatkowe:

9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ... ustawy Pzp.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.