projekt platforma wspolpracy logo

23 września 2015 roku odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej”. Udział w niej wzięli przedstawiciele instytucji wdrażającej – Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, partnerzy projektu, przedstawiciele samorządów województwa i gmin, przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych, przedstawiciele szkół i organizacji pozarządowych. Konferencję otworzył Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk, który przywitał zaproszonych gości oraz podzielił się kilkoma refleksjami: Projekt „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej”, którego celem było – utworzenie platformy dialogu i współpracy przedstawicieli stron zainteresowanych ochroną przyrody oraz rozwojem proekologicznej gospodarki w rejonie Puszczy Białowieskiej. Choć termin realizacji projektu upływa z końcem września, idea dialogu i współpracy pozostaje jak najbardziej aktualna, ponieważ realizacja kierunków rozwoju opartych na szukaniu optymalnych rozwiązań satysfakcjonujących i gospodarkę i środowisko wymaga w dalszym ciągu współpracy i dialogu wielu środowisk. Myślę, że ponad dwa lata ciężkiej, ale efektywnej pracy przybliżyły nas do rozwiązania – wspólnym wysiłkiem opracowane zostały kierunki działań odpowiadające potrzebom zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego.

Konferencja podsumowująca projekt

W dalszej części konferencji koordynator projektu Lucyna Lewczuk przedstawiła założenia projektu oraz osiągnięte rezultaty. Trwający prawie trzy lata projekt „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” zaowocował wieloma przedsięwzięciami, angażującymi szereg różnorodnych instytucji oraz mieszkańców. Podstawowym celem było wytyczenie kierunków rozwoju regionu przy uwzględnieniu zachowania wartości przyrodniczych Puszczy Białowieskiej. Zostały one sprecyzowane w strategicznych dokumentach: „Strategiizrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015-2020”, „Strategii zarządzania i promocji turystyki regionu Puszczy Białowieskiej wraz z opracowaniem dwóch produktów turystycznych regionu” oraz w dokumentach analitycznych, mających wspierać przedstawicieli władz w podejmowaniu decyzji istotnych dla rozwoju regionu. Dokumenty o charakterze strategicznym powstawały drogą konsultacji społecznych – podczas spotkań konsultacyjnych w trakcie prac nad dokumentami oraz w ramach otwartych spotkań Platformy Dialogu i Współpracy. Z szerokiego wachlarza inicjatyw należy wymienić ponadto realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej, promocji walorów przyrodniczych i kulturowych regionu i turystyki, oraz współpracy krajowej i międzynarodowej. Swoimi refleksjami dotyczącymi realizacji projektu podzielili się również partnerzy oraz przedstawiciele instytucji. Głos zabrali m.in. z-ca dyrektora CKPŚ Aleksandra Wosztyl, członkowie Rady Programowej: Tadeusz Pampuch, Włodzimierz Pietroczuk, Jerzy Sirak, Grzegorz Chocian, Mikołaj Pawilcz, Andrzej Demianowicz, Dariusz Skirko, Walentyna Gorbacz oraz przedstawiciel Uniwersytetu w Białymstoku Łukasz Wołyniec.

Konferencja podsumowująca projekt

Głos zabrał także Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk, który zaznaczył, iż realizacja zaplanowanych w ramach projektu działań, zawartych w „Strategii zrównoważonego rozwoju Powiatu Hajnowskiego na lata 2015 – 2020” wymaga współpracy oraz dialogu, a te zapoczątkowane w ramach projektu, znajdą swoje odzwierciedlenie w przyszłości. Przykładem dobrej woli współpracy jest realizacja Zintegrowanego Programu Puszcza Białowieska – Leśne Dziedzictwo Europy. Założenia programu omówił Waldemar Sieradzki. Najistotniejszą ideą Programu w zakresie turystyki jest stworzenie alternatywnych w stosunku do Białowieży centrów aktywności turystycznej, rekreacyjnej i edukacyjnej, w celu stymulowania rozwoju na całym obszarze Puszczy Białowieskiej. Program zakłada m.in. wybudowanie Centrum Edukacji i Wspierania Projektów Przyrodniczych w Hajnówce na miarę Centrum Nauki Kopernik oraz  pierwszą w Polsce  ścieżkę w koronach drzew w Gminie Narewka. Ponadto w planach jest również m.in. budowa infrastruktury turystycznej na terenie Ośrodka Edukacji Leśnej Jagiellońskie w Białowieży, modernizacja kolejek wąskotorowych w Puszczy Białowieskiej, modernizacja ścieżki edukacyjnej Żebra Żubra oraz zagospodarowanie terenu Osady Zwierzyniec.

W trakcie konferencji przedstawione zostały przez Starostę Mirosława Romaniuka założenia Programu rozwoju Puszczy Białowieskiej wpisany do Kontraktu Terytorialnego Województwa Podlaskiego,a którego koordynatorem jest Starostwo Powiatowe w Hajnówce. W programie zaplanowane zostały przedsięwzięcia zgłoszone przez samorządy: wojewódzki, powiatowy i gminne, Podlaski Urząd Wojewódzki, BPN, Lasy Państwowe i organizacje pozarządowe. Realizacja celów zawartych w programie sprzyjać będzie rozwojowi nie tylko regionu Puszczy Białowieskiej, ale całego województwa. Program jest zgodny z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2015 – 2020, jego celem jest wsparcie rozwoju regionu, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju przedsiębiorczości, turystyki, odnawialnych źródeł energii, infrastruktury drogowej, a także ekonomii społecznej, szkolnictwa zawodowego.

Konferencja podsumowująca projekt Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej pokazała, że wielości inicjatyw, kilkudziesięciu spotkań, tysięcy rozmów – bogactwa pomysłów, przedsięwzięć, kontaktów i doświadczeń nagromadzonych w ciągu trzech lat trudno podsumować w jednej prezentacji czy okolicznościowych przemówieniach. Działania podjęte w ramach projektu pozwoliły wypracować kierunek rozwoju regionu przy zaangażowaniu społeczności lokalnej oraz przyczyniły się do wzrostu świadomości ekologicznej lokalnego społeczeństwa. Bo Puszcza Białowieska nie jest siłą spowalniającą rozwój regionu – to jeden z jego głównych atutów, którego My Mieszkańcy powinniśmy być świadomi.

Opracowanie materiału:
Starostwo Powiatowe w Hajnówce