W dniu 25 sierpnia 2006 roku w Urzędzie Gminy Narew odbyła się XXXI sesja Rady Gminy Narew IV kadencji.

XXXI sesja Rady Gminy NarewXXXI sesja Rady Gminy Narew 

Na sesji radni podjęli następujące uchwały:

  • w sprawie przyznania dotacji budżetowej dla parafii rzymskokatolickiej w Narwi,
  • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Narew, obejmującego działkę nr 725/1 (rozbudowa PRONAR),
  • w sprawie utworzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej,
  • w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej,
  • w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Narew,
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

XXXI sesja Rady Gminy NarewXXXI sesja Rady Gminy Narew

Na zakończenie sesji ogłoszone zostały wyniki II edycji konkursu na najestetyczniej urządzoną posesję i zagrodę w Gminie Narew w roku 2006. Laureatom konkursu wręczone zostały dyplomy i cenne nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe i dyplomy uznania.

XXXI sesja Rady Gminy NarewXXXI sesja Rady Gminy Narew 

Wyniki konkursu na najestetyczniej urządzoną posesję i zagrodę
w Gminie Narew w roku 2006