1 lutego 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się XXX sesja Rady Gminy Narew V kadencji. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Dudzicz.

XXX sesja Rady Gminy Narew 

Po zatwierdzeniu porządku obrad tradycyjnie już Wójt Gminy Narew Jakub Sadowski przedstawił radzie informacje z działalności w okresie międzysesyjnym. Nastepnie przedstawione zostały sprawozdania z działalności komisji Rady Gminy Narew za 2009 rok oraz przyjęto plany pracy Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji rozwoju Gminy na 2010 rok.

XXX sesja Rady Gminy Narew 

Podczas sesji podjęte zostały następujące uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok,
  • w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej rady Gminy Narew na 2010 rok,
  • w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok”,
  • w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samorządu Województwa Podlaskiego,
  • w sprawie rozpatrzenia skargi.
 

Po udzieleniu odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych przewodniczący dokonał zamknięcia obrad XXX sesji Rady Gminy Narew.