8 marca 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się XXXI sesja Rady Gminy Narew V kadencji. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Dudzicz. Po zatwierdzeniu porządku obrad tradycyjnie już Wójt Gminy Narew Jakub Sadowski przedstawił radzie informacje z działalności w okresie międzysesyjnym. Następnie przedstawione zostały sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew za 2009 rok.

XXXI sesja Rady Gminy Narew

Podczas sesji podjęte zostały następujące uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok,
  • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na 2010 rok,
  • w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2011 rok,
  • w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Puchły na lata 2010-2017,
  • w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Narew na lata 2010-2017,
  • w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Narew,
  • w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru gminy Narew, dotyczących wsi: Narew, Rybaki, Puchły, janowo oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Narew,
  • w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku,
  • w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Hajnowskiego,
  • w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Narew.

 

Radni mogli zapoznać się również ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Gminę Narew).

XXXI sesja Rady Gminy Narew

W związku z tym, iż sesja odbywała się w Dniu Kobiet, wszystkie Panie obecne na sesji otrzymały od panów słodkie upominki. Po udzieleniu odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych przewodniczący dokonał zamknięcia obrad XXXI sesji Rady Gminy Narew.