23 kwietnia 2009 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się XXIII sesja Rady Gminy Narew V kadencji. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Dudzicz.

XXIII sesja Rady Gminy Narew 

Wójt Gminy Narew Jakub Sadowski przedstawił radzie informacje z działalności w okresie międzysesyjnym. Wójt przedstawił min. sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2008 rok. Na sesji obecny był podinsp. Arkadiusz Bielawski - komendant z Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce, który przedstawił informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Narew. Sekretarz Urzedu Gminy Narew Mariusz Żukowski zaprezentował sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Narew za 2008 rok. Ponadto radni zapoznali się również ze sprawozdaniem z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Gminy Narew.

XXIII sesja Rady Gminy Narew

Podczas sesji podjęte zostały następujące uchwały:

  • w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok,
  • w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.

XXIII sesja Rady Gminy Narew

Po udzieleniu odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych Przewodniczący Rady Gminy Narew dokonał zamknięcia obrad XXIII sesji Rady Gminy Narew.