23 lutego 2009 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się XXI sesja Rady Gminy Narew V kadencji. Otwarcia obrad dokonał tradycyjnie Przewodniczący Rady Gminy Narew Eugeniusz Dudzicz.

Po zatwierdzeniu porządku obrad głos zabrała pani Eugenia Malinowska reprezentująca KRUS w Hajnówce, która przekazała na ręce Wójta Gminy podziękowania za aktywny udział gminy w programie "Zdrowie i bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym".

 XXI sesja Rady Gminy Narew

W dalszej części Wójt Gminy Narew Jakub Sadowski przedstawił radzie informacje z działalności w okresie międzysesyjnym. Wójt przedstawił radnym min. temat procedury zalegalizowania herbu Gminy Narew.

XXI sesja Rady Gminy Narew 

Podczas sesji zostały przedstawione sprawozdania za 2008 rok z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z działalności komisji Rady Gminy Narew.

Na sesji radni podjęli następujące uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok,
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego,
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Hajnowskiego,
  • w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narew na rok 2009
  • w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok",
  • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na 2009 rok,
  • w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Narew na lata 2009-2015,
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Hajnowskiego.
XXI sesja Rady Gminy Narew 

Rada przyjęła także plany pracy Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rozwoju Gminy na 2009 rok, a także plan pracy Rady Gminy Narew na 2009 rok. Po udzieleniu odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych Przewodniczący Rady Gminy Narew dokonał zamknięcia obrad XXI sesji Rady Gminy Narew.