W dniu 30 grudnia 2008 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się XX sesja V kadencji Rady Gminy Narew. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Narew Eugeniusz Dudzicz. Po zatwierdzeniu porządku obrad Wójt Gminy Narew Jakub Sadowski przedstawił radzie informacje z działalności w okresie międzysesyjnym.

XX sesja Rady Gminy Narew 

W trakcie wystąpienia wójt podziękował byłemu sołtysowi wsi Iwanki Józefowi Paszkiewiczowi za 50 lat pełnienia funkcji sołtysa. Wójt przedstawił także nowego sołtysa wsi Iwanki - panią Halinę Paszkiewicz. Na zakończenie swojego wystąpienia Wójt przekazał zebranym serdeczne życzenia noworoczne.

XX sesja Rady Gminy Narew 

Po wystąpieniu Wójta głos zabrał Andrzej Rusaczyk - sekretarz Lokalnej Grupy Działania, który przedstawił zebranym obecny stan prac stowarzyszenia nad programem Leader+. Powiedział on, iż obecnie opracowywana jest Lokalna Strategia Rozwoju obszaru LGD Puszcza Białowieska, która jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie działań, które będą realizowane w kolejnych latach w ramach programu Leader+. W dniu 12 stycznia 2009 roku w Urzędzie Gminy Narew odbędą się konsultacje społeczne wspomnianej strategii z mieszkańcami Gminy Narew. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 9.00. Wszystkich mieszkańców gminy, którzy chcą wziąć udział w konsultacjach serdecznie zapraszamy.

Na sesji radni podjęli następujące uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok,
  • w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Narew na 2009 rok,
  • w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego W I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu do określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Narew,
  • w sprawie ustalenia opłat za przyjęcie odpadów komunalnych na gminne wysypisko w Narwi,
  • w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narew na 2009 rok,
  • w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narew,
  • w sprawie wydatków niewygasających w 2008 r.
 

Po udzieleniu odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych Przewodniczący Rady Gminy Narew dokonał zamknięcia obrad XX sesji Rady Gminy Narew. Przewodniczący złożył zebranym radnym i sołtysom życzenia szczęśliwego Nowego Roku oraz wesołych świąt Bożego Narodzenia osobom, które dopiero będą obchodziły święta.