W dniu 20 listopada 2008 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się XIX sesja V kadencji Rady Gminy Narew. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Narew Eugeniusz Dudzicz. Tradycyjnie na początku Wójt Gminy Narew Jakub Sadowski przedstawił Radzie informacje z działalności w okresie międzysesyjnym.

XIX sesja Rady Gminy Narew 

Na sesji radni podjęli następujące uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok,
  • w sprawie zobowiązania się Gminy Narew do wyasygnowania środków finansowych na inwestycje infrastrukturalne,
  • w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,
  • w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. przyjętej do wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy,
  • w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 

Radnym został także przekazany projekt budżetu gminy na 2009 rok. Po udzieleniu odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych Przewodniczący Rady Gminy Narew dokonał zamknięcia obrad XIX sesji Rady Gminy Narew.