W dniu 26 września 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się XLII sesja Rady Gminy Narew VI kadencji. Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Urbanowicz. Po zatwierdzeniu porządku obrad pełniący funkcję Wójta Gminy Narew Pan Czesław Kazimierz Młodzianowski przedstawił informacje z działalności w okresie międzysesyjnym. Przedstawiona została również informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku.

XLII sesja Rady Gminy Narew

Podczas sesji podjęte zostały następujące uchwały:

  • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew (za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok (za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2).

Rada Gminy Narew nie podjęła uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.

Na zakończenie udzielono odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Narew dokonała zamknięcia obrad XLII sesji Rady Gminy Narew VI kadencji.