W dniu 23 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się XLIII sesja Rady Gminy Narew VI kadencji. Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Urbanowicz. Po zatwierdzeniu porządku obrad pełniący funkcję Wójta Gminy Narew Pan Czesław Kazimierz Młodzianowski przedstawił informacje z działalności w okresie międzysesyjnym.

Dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych przedstawili Radzie informacje o działalności swoich instytucji w okresie międzysesyjnym. Przedstawione zostały również informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w roku 2013/2014 oraz informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych.

XLIII sesja Rady Gminy Narew

Podczas sesji podjęte zostały następujące uchwały:

  • w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy (za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków (za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się 1 radny),
  • w sprawie zmiany Statutu Gminy Narew (za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew (za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się 1 radny),
  • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew (za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw – 1, wstrzymał się 1 radny),
  • w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi (za podjęciem uchwały głosowało 7 radnych, przeciw – 3, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Gminy Narew (za podjęciem uchwały głosowało 6 radnych, przeciw – 2, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok (za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0).

Rada Gminy Narew nie podjęła uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. Rada nie podjęła również jednej z trzech uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew (nikt nie głosował za podjęciem uchwały, przeciw głosowało 9 radnych, wstrzymał się 1 radny).

XLIII sesja Rady Gminy Narew

Na zakończenie udzielono odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Narew dokonała zamknięcia obrad XLIII sesji Rady Gminy Narew VI kadencji.