20 sierpnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się XLI sesja Rady Gminy Narew VI kadencji. Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Urbanowicz. Po zatwierdzeniu porządku pełniący funkcję Wójta Gminy Narew Pan Czesław Kazimierz Młodzianowski przedstawił informacje z działalności w okresie międzysesyjnym.

XLI sesja Rady Gminy Narew

Podczas sesji podjęte zostały następujące uchwały:

  • w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Narew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Narew na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych (za podjęciem uchwały głosowało 8radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie przyjęcia „Programu wspierania rodziny w Gminie Narew na lata 2014-2016” (za podjęciem uchwały głosowało 7radnych, przeciw – 0, wstrzymał się 1 radny),
  • w sprawie przyjęcia „Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Narew na lata 2014-2022” (za podjęciem uchwały głosowało 8radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok (za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0).

Na zakończenie udzielono odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Narew dokonała zamknięcia obrad XLI sesji Rady Gminy Narew VI kadencji.