30 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się XL sesja Rady Gminy Narew VI kadencji. Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Urbanowicz.

XL sesja Rady Gminy Narew 

Po zatwierdzeniu porządku przedstawione zostały informacje z działalności w okresie międzysesyjnym. Informacje o działalności gminnych jednostek organizacyjnych przedstawili Jerzy Ostapczuk – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi, Elżbieta Lewicka – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi oraz Stanisław Korobkiewicz – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Narew.

Podczas sesji podjęte zostały następujące uchwały:

 • w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego (za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się 1 radny),
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok (za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
 • w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Narew – terenów zabudowy przemysłowo-usługowej (za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się 1 radny),
 • w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Narew (za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
 • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew (za podjęciem uchwały głosowało 7 radnych, przeciw – 2, wstrzymało się – 2),
 • w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej (za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
 • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2014-2024 (za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
 • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok (za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Narew (za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się 1 radny),
 • w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Narew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
 • w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Narew na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych (za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
 • w sprawie członkostwa Gminy Narew w Lokalnej Grupie Działania „Puszcza Białowieska” (za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0).

Rada Gminy Narew nie podjęła uchwały w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Narew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok (za podjęciem uchwały głosowało 4 radnych, przeciw – 6, wstrzymało się – 1).

Na zakończenie udzielono odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Narew dokonała zamknięcia obrad XL sesji Rady Gminy Narew VI kadencji.