9 maja 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się XXXIX sesja Rady Gminy Narew VI kadencji. Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Urbanowicz.

XXXIX sesja Rady Gminy Narew

Po zatwierdzeniu porządku obrad Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz przedstawił informacje ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym. Głos zabrał też radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Mikołaj Janowski, który opowiedział min. o dopłatach bezpośrednich i nowych programach pomocowych dla rolników oraz przedstawił zamierzenia inwestycyjne województwa podlaskiego. Informację o wypadkach w rolnictwie i działaniach prewencyjnych Placówki Terenowej KRUS w Hajnówce w roku 2013-2014 zaprezentowała Pani Eugenia Malinowska.

Podczas sesji podjęte zostały następujące uchwały:

  • w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew na 2014r. (za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew (za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 2),
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok (za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 2).

Na zakończenie Wójt Gminy Narew udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Narew dokonała zamknięcia obrad XXXIX sesji Rady Gminy Narew VI kadencji.