28 lutego 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się XXXVIII sesja Rady Gminy Narew VI kadencji. Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Urbanowicz. W sesji tej uczestniczyli min. uczniowie III klasy gimnazjum Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi.

  XXXVIII sesja Rady Gminy Narew

Po zatwierdzeniu porządku obrad Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz przedstawił informacje ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym. Informację o działalności gminnych jednostek organizacyjnych przedstawili: Anna Andrzejuk-Sawicka – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi, Agata Smoktunowicz – dyrektor Narwiańskiego Ośrodka Kultury, Elżbieta Lewicka – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Jerzy Ostapczuk – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawił przewodniczący GKRPA Stefan Kuczyński.

  XXXVIII sesja Rady Gminy Narew

Podczas sesji podjęte zostały następujące uchwały:

  • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na 2014 rok (za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie rozpatrzenia ponownych skarg na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi (za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie gminy Narew „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach programu wieloletniego wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywania” na lata 2014-2020 (za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu wieloletniego wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew (za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku (za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw – 1, wstrzymał się 1 radny),
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok (za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0).

Na zakończenie Wójt Gminy Narew udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Narew dokonała zamknięcia obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Narew VI kadencji.