17 stycznia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się XXXVII sesja Rady Gminy Narew VI kadencji. Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Urbanowicz. Po zatwierdzeniu porządku obrad Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz przedstawił informacje ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym.

XXXVII sesja Rady Gminy Narew 

Podczas sesji podjęte zostały następujące uchwały:

  • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi (za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Narewka (za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Narew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok(za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego o zniesienie nazw urzędowych miejscowości położonych na terenie Gminy Narew (za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2014 - 2024 (za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok (za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się 1 radny),
  • w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narew na 2014 rok (za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się 1 radny).

Podczas sesji zatwierdzone zostały też plany pracy Komisji Budżetu i Finansów i Komisji Rozwoju Gminy na 2014 rok oraz plan pracy Rady Gminy Narew na 2014 rok. Przedstawione zostały również sprawozdania z działalności stałych komisji Rady w 2013 roku. Na zakończenie Wójt Gminy Narew udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Narew dokonała zamknięcia obrad XXXVII sesji Rady Gminy Narew VI kadencji.