20 grudnia 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się XXXVI sesja Rady Gminy Narew VI kadencji. Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Urbanowicz.

Sesja rozpoczęła się bardzo miłym akcentem, gdyż naszą gminę odwiedził tego dnia Święty Mikołaj, który wraz z harcerzami i ks. prałatem Zbigniewem Niemyjskim złożył wszystkim zebranym najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Na ręce Przewodniczącej Rady Gminy Narew harcerze przekazali Betlejemskie Światełko Pokoju.

XXXVI sesja Rady Gminy Narew 

Po zatwierdzeniu porządku obrad Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz przedstawił informacje ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym. W dalszej części obrad dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych przedstawili Radzie informacje z działalności w okresie międzysesyjnym. Głos zabrali Anna Andrzejuk-Sawicka – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Jerzy Ostapczuk – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi.

XXXVI sesja Rady Gminy Narew

Podczas sesji podjęte zostały następujące uchwały:

  • w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Narew (za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw – 2, wstrzymało się – 1),
  • w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania (za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis (za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1),
  • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2013-2024 (za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok (za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0).

Na zakończenie Wójt Gminy Narew udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Narew dokonała zamknięcia obrad XXXVI sesji Rady Gminy Narew VI kadencji.

GALERIA ZDJĘĆ