15 listopada 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się XXXV sesja Rady Gminy Narew VI kadencji. Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Urbanowicz. Po zatwierdzeniu porządku obrad Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz przedstawił informacje ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym.

XXXV sesja Rady Gminy Narew

W dalszej części obrad dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych przedstawili Radzie informacje z działalności w okresie międzysesyjnym. Głos kolejno zabrali: Stanisław Korobkiewicz – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Narew, Agata Smoktunowicz – Dyrektor Narwiańskiego Ośrodka Kultury, Anna Andrzejuk-Sawicka – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, Jerzy Ostapczuk – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi oraz Elżbieta Lewicka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi. Przedstawiona została również informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych za 2012 rok oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w roku szkolnym 2012/2013.

Podczas sesji podjęte zostały następujące uchwały:

  • w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Narew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 (za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw – 0 , wstrzymało się – 1),
  • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narew (za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy w formie dotacji celowej Powiatowi Hajnowskiemu (za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Trześcianka na lata 2010-2017 (za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi (za podjęciem uchwały głosowało 5 radnych, przeciw – 2, wstrzymało się – 3).

Na zakończenie sesji radni oraz sołtysi zgłaszali interpelacje i zapytania. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Narew dokonała zamknięcia obrad XXXV sesji Rady Gminy Narew VI kadencji.