Dnia 30 września 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się XXXIV sesja Rady Gminy Narew VI kadencji. Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Urbanowicz. Po zatwierdzeniu porządku obrad Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz przedstawił informacje ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym. Wójt przedstawił zebranym również informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku.

XXXIV sesja Rady Gminy Narew 

W dalszej części obrad dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych przedstawili Radzie informacje z działalności w okresie międzysesyjnym. Głos kolejno zabrali: Stanisław Korobkiewicz – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Narew, Agata Smoktunowicz – Dyrektor Narwiańskiego Ośrodka Kultury, Anna Andrzejuk-Sawicka – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, Elżbieta Lewicka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi oraz Jerzy Ostapczuk – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi. W kolejnym punkcie obrad Wójt odpowiadał na interpelacje oraz zapytania radnych i sołtysów.

XXXIV sesja Rady Gminy Narew 

Podczas sesji podjęte zostały następujące uchwały:

  • w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków (za podjęciem uchwały głosowało 7 radnych, przeciw – 0 , wstrzymało się – 4),
  • w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym prowadzonym przez Gminę Narew (za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3),
  • w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole prowadzonej przez Gminę Narew oraz zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli (za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3),
  • w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Narew (za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie określenia zasad korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Narwiańskim Ośrodku Kultury w Narwi (za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi (za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Gminy Narew (za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0).

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Narew dokonała zamknięcia obrad XXXIV sesji Rady Gminy Narew VI kadencji.