6 września 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy Narew VI kadencji. Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Urbanowicz. Po zatwierdzeniu porządku obrad Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz przedstawił informację ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym.

XXXIII sesja Rady Gminy Narew 

Po wystąpieniu Wójta poruszona została kwestia wysypiska śmieci w Narwi. W tej sprawie głos zabrali obecni na sesji Pan Walenty Pacewicz i Pan Cezary Łukaszuk reprezentujący MPO Białystok oraz Pan Piotr Monach reprezentujący PUK w Hajnówce.

Podczas sesji podjęte zostały następujące uchwały:

  • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew (za głosowało 9 radnych, przeciw – 2, wstrzymało się – 2),
  • w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego o zniesienie nazw urzędowych miejscowości położonych na terenie Gminy Narew (za głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania (za głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Narew (za głosowało 7 radnych, przeciw – 2, wstrzymało się – 3),
  • w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi (za głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2013-2024 (za głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok (za głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0).

Rada Gminy Narew nie podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Narew na okres od 31 października 2013r. do 30 października 2014r. (za głosowało 2 radnych, przeciw – 7, wstrzymało się – 4).

Na zakończenie sesji radni oraz sołtysi zgłaszali interpelacje i zapytania. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Narew dokonała zamknięcia obrad XXXIII sesji Rady Gminy Narew VI kadencji.