26 lipca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się XXXII sesja Rady Gminy Narew VI kadencji. Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Urbanowicz. Po zatwierdzeniu porządku obrad Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz przedstawił informację ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym.

XXXII sesja Rady Gminy Narew

Po wystąpieniu Wójta głos zabrał Pan Piotr Monach – Wiceprezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Hajnówce. Dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych przedstawili Radzie informację z działalności w okresie międzysesyjnym. Głos zabrali: Stanisław Korobkiewicz – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Narew, Anna Andrzejuk-Sawicka – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi, Jerzy Ostapczuk – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi, oraz Elżbieta Lewicka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi.

Podczas sesji podjęte zostały następujące uchwały:

  • w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Trześcianka na lata 2010-2017 (za głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Koźliki na lata 2013-2020 (za głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym prowadzonym przez Gminę Narew (za głosowało 7 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 5),
  • w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole prowadzonej przez Gminę Narew oraz zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli (za głosowało 7 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 5),
  • w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów i logopedów zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi (za głosowało 8 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4),
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok (za głosowało 4 radnych, przeciw – 3, wstrzymało się – 5).

Rada Gminy Narew nie podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew (nikt nie głosował za przyjęciem uchwały, przeciw – 7, wstrzymało się – 5).

Na zakończenie Wójt udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Narew dokonała zamknięcia obrad XXXII sesji Rady Gminy Narew VI kadencji.