14 czerwca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się XXXI sesja Rady Gminy Narew VI kadencji. Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Urbanowicz. Po zatwierdzeniu porządku obrad Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz przedstawił informację ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym.

XXXI sesja Rady Gminy Narew 

Podczas sesji podjęte zostały następujące uchwały:

  • w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi (za głosowało 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gminy (za głosowało 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej formie dotacji celowej Powiatowi Hajnowskiemu (za głosowało 10 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1),
  • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2013-2024 (za głosowało 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok (za głosowało 9 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2),
  • w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Narew (za głosowało 9 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2),
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok (za głosowało 8 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3),
  • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew (za głosowało 10 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1),
  • w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Hajnówce (za głosowało 7 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 3),
  • w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej (za głosowało 9 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2).

Rada Gminy Narew nie podjęła uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Narew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. Za głosowało 7 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4 (uchwała podejmowana bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady).

XXXI sesja Rady Gminy Narew 

Podczas sesji poruszony został temat arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2013/2014. Na zakończenie Wójt udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Narew dokonała zamknięcia obrad XXXI sesji Rady Gminy Narew VI kadencji.