16 maja 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się XXX sesja Rady Gminy Narew VI kadencji. Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Urbanowicz. Po zatwierdzeniu porządku obrad Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz przedstawił informację ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym.

XXX sesja Rady Gminy Narew

Dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych przedstawili Radzie informację z działalności w okresie międzysesyjnym. Głos zabrali: Jerzy Ostapczuk – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi, Anna Andrzejuk-Sawicka – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi oraz Stanisław Korobkiewicz – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Narew. Na sesji obecny był Starosta Powiatu Hajnowskiego Włodzimierz Pietroczuk, a także pracownik Starostwa Powiatowego w Hajnówce Pani Lucyna Lewczuk. Przedstawili oni radzie założenia i etapy realizacji projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej”.

Podczas sesji podjęte zostały następujące uchwały:

  • w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (za głosowało 6 radnych, przeciw – 2, wstrzymało się – 5),
  • w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (za głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej formie dotacji celowej Powiatowi Hajnowskiemu (za głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew (za głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok (za głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0).

Na zakończenie Wójt udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Narew dokonała zamknięcia obrad XXX sesji Rady Gminy Narew VI kadencji.