26 kwietnia 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się XXIX sesja Rady Gminy Narew VI kadencji. Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Urbanowicz. Po zatwierdzeniu porządku obrad Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz przedstawił informację ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym.

XXIX sesja Rady Gminy Narew

Dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych przedstawili Radzie informację z działalności w okresie międzysesyjnym. Głos zabrali: Agata Smoktunowicz – Dyrektor Narwiańskiego Ośrodka Kultury, Anna Andrzejuk-Sawicka – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi, Igor Łukaszuk – Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi, Elżbieta Lewicka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi oraz Stanisław Korobkiewicz – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Narew. Podczas sesji obecny był Członek Sejmiku Województwa Podlaskiego Mikołaj Janowski, który przedstawił zebranym informację dotyczącą przebudowy mostu na rzece Narew oraz propozycję budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 685, łączącego miejscowości Narew i Ancuty.

Podczas sesji podjęte zostały następujące uchwały:

  • w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Narew na lata 2013-2017 (za głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
  • zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Gminy Narew (za głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej (za głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0).

Podczas sesji przedstawione zostały informacje na temat powstających na terenie Gminy Narew biogazowni. Na zakończenie Wójt udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Narew dokonała zamknięcia obrad XXIX sesji Rady Gminy Narew VI kadencji.