22 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się XXVIII sesja Rady Gminy Narew VI kadencji. Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Urbanowicz. Po zatwierdzeniu porządku obrad Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz przedstawił informację ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym.

XXVIII sesja Rady Gminy Narew

Dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych przedstawili Radzie informację o projektach, na które będą składane wnioski o dofinansowanie w 2013 roku. Głos zabrali: Anna Andrzejuk-Sawicka – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi, Agata Smoktunowicz – Dyrektor Narwiańskiego Ośrodka Kultury oraz Igor Łukaszuk – Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012 rok przedstawił Stefan Kuczyński – Przewodniczący GKRPA. Pani Dorota Wojciechowska zaprezentowała zebranym dwa warianty projektu modernizacji parku w miejscowości Narew.

Podczas sesji podjęte zostały następujące uchwały:

  • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Gminie Narew na 2013 rok (za głosowało 6 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 6),
  • w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2013 roku (za głosowało 10 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3),
  • w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku (za głosowało 11 radnych, przeciw – 1, wstrzymał się – 1),
  • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew (za głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1),
  • w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Narew (za głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok (za głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1),
  • w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej (za głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0).

XXVIII sesja Rady Gminy Narew 

Przewodnicząca Rady Ewa Urbanowicz oraz Wiceprzewodniczący Mirosław Predko przekazali w imieniu samorządu Gminy Narew podziękowania dla Pani Lidii Długołęckiej, która pełniła funkcję sołtysa w miejscowości Soce. Na zakończenie Wójt udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Narew dokonała zamknięcia obrad XXVIII sesji Rady Gminy Narew VI kadencji.