22 lutego 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się XXVII sesja Rady Gminy Narew VI kadencji. Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Urbanowicz. Po zatwierdzeniu porządku obrad Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz przedstawił informację ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym.

XXVII sesja Rady Gminy Narew 

Podczas sesji dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych zaprezentowali Radzie informację z działalności w okresie międzysesyjnym. Głos zabrali: Jerzy Ostapczuk – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi, Elżbieta Lewicka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi, Agata Smoktunowicz – Dyrektor Narwiańskiego Ośrodka Kultury, Anna Andrzejuk-Sawicka – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi oraz Stanisław Korobkiewicz – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Narew.

Podczas sesji podjęte zostały następujące uchwały:

  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Narew, obejmującego część wsi: Doratynka, Hajdukowszczyzna, Saki, Iwanki, Radźki i Odrynki (za głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Narew (za głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Narew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok (za głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Narew (za głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2013-2024 (za głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0).

Na zakończenie Wójt udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Narew dokonała zamknięcia obrad XXVII sesji Rady Gminy Narew VI kadencji.