23 stycznia 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się XXVI sesja Rady Gminy Narew VI kadencji. Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Urbanowicz. Po zatwierdzeniu porządku obrad Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz przedstawił informację ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym.

XXVI sesja Rady Gminy Narew 

Podczas sesji dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych zaprezentowali Radzie informację o możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych w 2013 roku, gdzie niezbędne jest zapewnienie wkładu własnego. Głos zabrali: Jerzy Ostapczuk – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi, Agata Smoktunowicz – Dyrektor Narwiańskiego Ośrodka Kultury, Anna Andrzejuk-Sawicka – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi oraz Elżbieta Lewicka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi.

Podczas sesji podjęte zostały następujące uchwały:

 • w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Narew (za głosowało 7 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 6),
 • w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (za głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1),
 • w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Narew (za głosowało 7 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 7),
 • w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (za głosowało 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3),
 • w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (za głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1),
 • w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Narew (za głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1),
 • w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (za głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1),
 • w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok (za głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2),
 • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2013 – 2024 (za głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2),
 • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew (za głosowało 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3),
 • w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narew na 2013 rok (za głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
 • w sprawie nadania Statutu sołectwu Ancuty (za głosowało 7 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3),
 • w sprawie nadania Statutu sołectwu Białki (za głosowało 7 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3),
 • w sprawie nadania Statutu sołectwu Chrabostówka (za głosowało 7 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3),
 • w sprawie nadania Statutu sołectwu Doratynka (za głosowało 7 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3),
 • w sprawie nadania Statutu sołectwu Gorędy (za głosowało 7 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3),
 • w sprawie nadania Statutu sołectwu Gorodczyno (za głosowało 7 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3),
 • w sprawie nadania Statutu sołectwu Gorodzisko (za głosowało 7 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3),
 • w sprawie nadania Statutu sołectwu Gradoczno (za głosowało 7 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3),
 • w sprawie nadania Statutu sołectwu Istok (za głosowało 7 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3),
 • w sprawie nadania Statutu sołectwu Iwanki (za głosowało 7 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3),
 • w sprawie nadania Statutu sołectwu Janowo (za głosowało 7 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3),
 • w sprawie nadania Statutu sołectwu Kotłówka (za głosowało 7 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3),
 • w sprawie nadania Statutu sołectwu Koweła (za głosowało 7 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3),
 • w sprawie nadania Statutu sołectwu Koźliki (za głosowało 7 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3),
 • w sprawie nadania Statutu sołectwu Krzywiec (za głosowało 7 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3),
 • w sprawie nadania Statutu sołectwu Kutowa (za głosowało 7 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3),
 • w sprawie nadania Statutu sołectwu Lachy (za głosowało 7 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3),
 • w sprawie nadania Statutu sołectwu Łopuchówka (za głosowało 7 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3),
 • w sprawie nadania Statutu sołectwu Łosinka (za głosowało 7 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3),
 • w sprawie nadania Statutu sołectwu Makówka (za głosowało 7 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3),
 • w sprawie nadania Statutu sołectwu Narew – Gnilica (za głosowało 7 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3),
 • w sprawie nadania Statutu sołectwu Narew – Osiedle (za głosowało 7 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3),
 • w sprawie nadania Statutu sołectwu Narew – Piaski (za głosowało 7 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3),
 • w sprawie nadania Statutu sołectwu Nowiny (za głosowało 7 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3),
 • w sprawie nadania Statutu sołectwu Odrynki (za głosowało 7 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3),
 • w sprawie nadania Statutu sołectwu Ogrodniki (za głosowało 7 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3),
 • w sprawie nadania Statutu sołectwu Przybudki (za głosowało 7 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3),
 • w sprawie nadania Statutu sołectwu Puchły (za głosowało 7 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3),
 • w sprawie nadania Statutu sołectwu Radźki (za głosowało 7 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3),
 • w sprawie nadania Statutu sołectwu Rybaki (za głosowało 7 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3),
 • w sprawie nadania Statutu sołectwu Saki (za głosowało 7 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3),
 • w sprawie nadania Statutu sołectwu Soce (za głosowało 7 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3),
 • w sprawie nadania Statutu sołectwu Trześcianka (za głosowało 7 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3),
 • w sprawie nadania Statutu sołectwu Tyniewicze Duże (za głosowało 7 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3),
 • w sprawie nadania Statutu sołectwu Tyniewicze Małe (za głosowało 7 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3),
 • w sprawie nadania Statutu sołectwu Waniewo (za głosowało 7 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3),
 • w sprawie nadania Statutu sołectwu Waśki (za głosowało 7 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3).
XXVI sesja Rady Gminy Narew 

Podczas sesji przedstawione zostały sprawozdania stałych komisji Rady Gminy Narew za 2012 rok. Zatwierdzone zostały również plany pracy Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rozwoju Gminy na 2013 rok, a także plan pracy Rady Gminy Narew na 2013 rok. Na zakończenie Wójt udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Narew dokonała zamknięcia obrad XXVI sesji Rady Gminy Narew VI kadencji.