28 grudnia 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się XXV sesja Rady Gminy Narew VI kadencji. Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Urbanowicz. Po zatwierdzeniu porządku obrad Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz przedstawił informację ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym.

XXV sesja Rady Gminy Narew 

Podczas sesji dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych zaprezentowali Radzie informacje z działalności swoich jednostek w okresie międzysesyjnym. Głos zabrali: Jerzy Ostapczuk – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi, Agata Smoktunowicz – Dyrektor Narwiańskiego Ośrodka Kultury, Anna Andrzejuk-Sawicka – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi oraz Elżbieta Lewicka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi.

Podczas sesji podjęte zostały następujące uchwały:

  • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi (za głosowało 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2),
  • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew (za głosowało 8 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 5),
  • w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2013-2024 (za głosowało 7 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 6),
  • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2012-2024 (za głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok (za głosowało 10 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3).

Rada Gminy Narew nie podjęła uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok (nikt nie głosował za przyjęciem uchwały, przeciw głosowało 12 radnych, wstrzymał się 1 radny).

XXV sesja Rady Gminy Narew

Na zakończenie Wójt udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Narew dokonała zamknięcia obrad XXV sesji Rady Gminy Narew VI kadencji.