30 listopada 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się XXIV sesja Rady Gminy Narew VI kadencji. Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Urbanowicz. Po zatwierdzeniu porządku obrad Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz przedstawił informację ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym.

XXIV sesja Rady Gminy Narew

Podczas sesji dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych zaprezentowali Radzie informacje z działalności swoich jednostek w okresie międzysesyjnym. Głos zabrali kolejno: Jerzy Ostapczuk – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi, Elżbieta Lewicka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi, Agata Smoktunowicz – Dyrektor Narwiańskiego Ośrodka Kultury, Anna Andrzejuk-Sawicka – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi oraz Stanisław Korobkiewicz – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Narew.

Podczas sesji podjęte zostały następujące uchwały:

  • w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2013 rok (za głosowało 8 radnych, przeciw – 3, wstrzymało się – 2),
  • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (za głosowało 9 radnych, przeciw – 4, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (za głosowało 10 radnych, przeciw – 3, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (za głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew (za głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2012-2024 (za głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0),
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok (za głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0).

 

Na zakończenie Wójt udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Narew dokonała zamknięcia obrad XXIV sesji Rady Gminy Narew VI kadencji.