Makówka (Makowka) jest wsią założoną najprawdopodobniej w roku 1560, kiedy to na gruntach miasta Narew wymierzono sioło Makowo. Dawniej uważana była za przedmieście Narwi. Nazwa topograficzna miejscowości pochodzi od nazwy rzeczki Makówka (obecnie Sosnówka), na której prawym brzegu powstała wieś. Od 1915 roku przez kilka lat większość mieszkańców Makówki, na skutek przeprowadzonej tu ewakuacji, przebywała w Rosji. Po II wojnie światowej kilka rodzin na stałe zamieszkało w Związku Radzieckim. Większość z ponad 120 mieszkańców Makówki jest wyznania prawosławnego, choć jest kilka rodzin mieszanych i katolickich.

Makówka 

Podczas badań archeologicznych przeprowadzanych w 1991 roku w pradolinie górnej Narwi i obejmujących swym zasięgiem grunty wsi Makówka dowiedziono, iż tereny te penetrowały ludy wędrowne już w epoce kamienia i brązu, a więc 10000 – 700 lat p.n.e. o czym świadczą znalezione tu fragmenty naczyń ceramicznych i narzędzi. Dowodem, iż teren ten zaludniony był już w X-XV w. są odkryte podczas tychże badań wykopaliskowych ślady osad leżących w zachodniej części wsi Makówka, nad rzeczką Sosnówką.

Makówka 

Wieś jest usytuowana w centralnej części Gminy Narew, przy trasie z Narwi do Hajnówki. Warto zaznaczyć, iż przez Makówkę przebiega niezwykle interesujący Szlak Świątyń Prawosławnych i choć nie ma tam żadnych obiektów sakralnych, zwiedzenie tej wsi może okazać się niezwykle interesujące.

W Makówce działają zakłady rolne RSP ROLMAK, Farmpasz i Agronar nastawione na produkcję i przetwórstwo żywności.

GALERIA ZDJĘĆ