Usługa Zastrzeż PESEL - ulotka informacyjna

150856a

DĄB DUNIN
Przybudki gm. Narew
Strażnik Puszczy Białowieskiej
Europejskie Drzewo Roku 2022 


 

O naszej gminie...

gminanarew

Gmina Narew położona jest w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego w powiecie hajnowskim. Gmina graniczy od północy z gminą Michałowo, od wschodu z gminą Narewka, od zachodu z gminami Zabłudów i Bielsk Podlaski, zaś od południa z gminami Czyże i Hajnówka. Gmina Narew leży na szlaku drogowym Białystok - Białowieża, w obrębie Puszczy Białowieskiej.

Gmina Narew ma powierzchnię 242 km2, a na jej terenie utworzono 37 sołectw obejmujących 48 miejscowości znajdujących się w granicach Gminy. Gminę zamieszkuje obecnie około 3800 mieszkańców, zarejestrowanych jest też około 100 podmiotów gospodarczych. Głównym ośrodkiem oraz siedzibą władz gminy jest Narew. Jest to malownicza miejscowość położona nad rzeką Narew. Historia Narwi sięga już czasów średniowiecza i pełna jest odniesień do tradycji mieszczańskich. Obecnie Narew zamieszkuje około 1500 mieszkańców.


AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA:

Protokół Nr XXXVIII/18

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

XXXVIII Sesja VII kadencji Rady Gminy Narew odbyła się 27 czerwca 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ul. Mickiewicza 101.

Obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Narew otworzyła o godz. 9.00 Przewodnicząca Rady Gminy Narew Aneta Leonowicz.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz powitała Wójta Gminy Narew Pana Andrzeja Pleskowicza, Sekretarza Pana Wojciecha Popławskiego, Skarbnik Panią Iwonę Nikonowicz, radnych. Radcę Prawnego Pana Jakuba Ławniczaka, Radną Powiatową Panią Agnieszkę Jarmocik, kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysów oraz mieszkańców gminy.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz na podstawie listy obecności poinformowała, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 13 radnych i stwierdziła prawomocność obrad. Radni nieobecni usprawiedliwieni – Walentyna Timofiejuk i Michał Kozyrski. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do oryginału protokołu.

Ad. 2. Ustalenie porządku dziennego.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zapytała czy są wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że wpłynął wniosek od wójta o rozszerzenie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie wniosek. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za wprowadzeniem zmiany w porządku obrad głosowało – 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Wniosek o rozszerzenie porządku obrad stanowi załącznik Nr 2 do oryginału protokołu.

Rada zatwierdziła następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXVIII sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy Narew.
 4. Wnioski z posiedzeń Komisji.
 5. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie udzielenia dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Powiatu Hajnowskiego z przeznaczeniem dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce;
  • w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy;
  • w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Narew;
  • w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2018 rok;
  • w sprawie zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2018 – 2032;
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok;
  • w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Narew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
 6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Narew w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 8. Wolne wnioski, informacje.
 9. Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Narew.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poinformowała, że protokół z XXXVII sesji Rady Gminy Narew był wyłożony do wglądu w biurze Rady i dzisiaj znajduje się na stoliku protokolanta. Jeżeli do końca sesji nie zostaną zgłoszone uwagi protokół zostanie przyjęty.

Uwag nie wniesiono.

Ad. 4. Wnioski z posiedzeń Komisji.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji Rozwoju Panią Halinę Turbaczewską.

Radna Halina Turbaczewska przedstawiła protokół z posiedzenia komisji Nr 30/18 z dnia 25 czerwca 2018r., który stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Witolda Bubnickiego.

Radny Witold Bubnicki odczytał protokół kontroli Nr 4/2018 z dnia 20 czerwca 2018r., który stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów Zenaidę Iwaniuk.

Radna Zenaida Iwaniuk przedstawiła protokół Nr 32/18 z dnia 25 czerwca 2018r., który stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Ad. 5. Podjęcie uchwał.

- w sprawie udzielenia dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Powiatu Hajnowskiego z przeznaczeniem dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce;

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zapytała czy są uwagi do projektu uchwały.

Uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXXVIII/190/18 Rady Gminy Narew z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Powiatu Hajnowskiego z przeznaczeniem dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

- w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy;

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zapytała czy są uwagi do projektu uchwały.

Uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXXVIII/191/18 Rady Gminy Narew z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

- w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Narew;

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zapytała czy są uwagi do projektu uchwały.

Uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXXVIII/192/18 Rady Gminy Narew z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Narew stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

- w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2018 rok;

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zapytała czy są uwagi do uchwały.

Skarbnik Iwona Nikonowicz omówiła zmiany do nowego projektu uchwały.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXXVIII/193/18 Rady Gminy Narew z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2018 rok stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2018 – 2032;

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zapytała czy są uwagi do uchwały.

Uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXXVIII/194/18 Rady Gminy Narew z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2018 – 2032 stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Narew za 2017 rok;

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zapytała czy są uwagi do uchwały.

Radna Tamara Leszczyńska poprosiła o wyjaśnienia paragrafu 4300 i 4210.

Skarbnik Iwona Nikonowicz udzieliła wyjaśnień.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 11 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 1.

Uchwała Nr XXXVIII/195/18 Rady Gminy Narew z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Narew za 2017 rok stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

- w sprawie udzielenia Wójtowi gminy Narew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok;

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zapytała czy są uwagi do uchwały.

Uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

Uchwała Nr XXXVIII/196/18 Rady Gminy Narew z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Wójtowi gminy Narew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

Ad. 6 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poprosiła Wójta o zabranie głosu.

Wójt Andrzej Pleskowicz przedstawił następujące informacje:

 • montaż pieca olejowego w świetlicy wiejskiej w Trześciance;
 • remont sali gimnastycznej w szkole – zostały przygotowane wstępne odbiory prac;
  Wójt przedstawił zdjęcia nowego dachu sali gimnastycznej w szkole.
 • złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Sportu o zwrot 50% na remont sali gimnastycznej;
 • droga dojazdowa do lądowiska – dowieziono 1070 ton kruszywa, 350 ton z naszej żwirowni 720 kruszywa łamanego;
  Obrady opuściła radna Joanna Szafrańska i radny Walenty Sadowski.
 • został rozstrzygnięty przetarg na przebudowanie drogi do oczyszczalni, a zarazem do wspólnoty mieszkaniowej;
  Wójt wyświetlił zdjęcia z remontu drogi do lądowiska.
 • boks garażowy w Trześciance – pracownik gospodarki komunalnej rozprowadza instalacje elektryczną. Stowarzyszenie OSP Trześcianka złożyło do komendy głównej wniosek o dofinansowanie
 • pod koniec lipca br. zostanie rozstrzygnięty przetarg na sprzedaż budynku po byłym ośrodku zdrowia w Łosince;
 • udzielił informacji na temat wniosków posuszowych;
 • odnośnie dzikich wysypisk;
 • zostały podpisane umowy na roboty w następujących sołectwach: Ogrodniki, Gorodczyno, Gorędy, Kutowa, Lachy, Narew – Osiedle, Odrynki, Saki, Istok, Radźki, Gorodczyno, Kotłówka, Waśki;
 • od 1 sierpnia br. zostanie ogłoszony nabór na termomodernizację; trzeba złożyć wniosek na szkołę i NOK;
 • wręczył nagrodę w Szepietowie dla hodowcy koni i ODR przekazał dodatkową nagrodę;

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zwróciła się do wójta, aby powiedział radnym jakie ulice mają być wyremontowane na które trzeba zaciągnąć kredyt.

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział, że będzie realizowanych 5 zadań.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zapytała, kto z radnych jest za tym, aby zaciągnąć kredyt i zrealizować te zadania.

Wójt Andrzej Pleskowicz dodał, że oczekujemy na zwrot dofinansowania na ulice i modernizacje sali gimnastycznej.

W głosowaniu jawnym głosowało 11 radnych. Za zaciągnięciem kredytu i realizacją zadań głosowało – 9 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2.

Wniosek przeszedł.

Mieszkanka wsi Soce zaprosiła wójta na spotkanie mieszkańców Soc w sprawie remontu II części drogi we wsi.

Wójt Andrzej Pleskowicz poinformował wszystkich o ilości osób zameldowanych w Socach przy nowo wyremontowanej drodze.

Mieszkanka wsi Soce dodała, że mieszkańcy chcieliby porozmawiać na osobności.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił dlaczego droga została tak zaprojektowana. Dodał, że rada podejmie decyzje jakiej szerokości ma być II część drogi w Socach.

Radny Roman Ostapczuk dodał, że był na spotkaniu z mieszkańcami i powiedział, że część mieszkańców chce, aby droga była zrobiona szersza i na długość na tyle ile środków jest zagwarantowanych w budżecie.

Sołtys wsi Lachy Włodzimierz Dmitruk powiedział, że we wsi Lachy wylano asfalt o szerokości 4 metrów i mieszkańcy są zadowoleni.

Ad. 7. Interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

W tym punkcie porządku obrad głos zabrali:

Radna Tamara Leszczyńska powiedziała, że była u wojewody w sprawie funduszu sołeckiego i ścieżki.

Ad. 8. Wolne wnioski, informacje.

W tym punkcie porządku obrad głos zabrali:

Radca prawny Jakub Ławniczak powiedział, że należy pochylić się i dostosować statut gminy do nowych przepisów.

Radny Roman Ostapczuk zapytuje o wniosek na termomodernizację, kto będzie pisał i sprawdzał go.

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział, że koszt napisania takiego wniosku wynosi około 15 do 25 tys. zł. Dodał, że mamy zrobioną dokumentację którą należy zaktualizować. Urząd Gminy nie będzie już ujęty we wniosku.

Radny Roman Ostapczuk zwraca się do radcy prawnego nawiązując do protokołu komisji rewizyjnej odnośnie montażu kamery w świetlicy wiejskiej w Łosince zamiast rolety. Czy jest to dozwolone? Radny zapytuje również o pomoc w wypełnieniu wniosków posuszowych.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że wszyscy pracownicy są oddelegowani do prac w komisji.

Radca prawny Jakub Ławniczak udzielił wyjaśnień odnośnie montowania kamery w świetlicy.

Dyrektor GBP Anna Andrzejuk – Sawicka udzieliła wyjaśnień do protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej odnośnie zwiększenia kosztów wynagrodzenia dla pracowników w kwocie 42 tys. zł stwierdzając, że jest to nieprawda ponieważ nie odejmujemy od planu na wynagrodzenia w 2018 wydatków z 2017 roku. Odejmujemy plan od planu, albo wydatki od wydatków. Nie mamy w tym roku jeszcze wydatków więc nie należy odejmować planu tego roku od wydatków z poprzedniego roku. W 2017 plan był 178 825 zł , a na 2018 rok 213 589 zł co daje kwotę 34 764 zł i w tej kwocie są uwzględnione dwie nagrody jubileuszowe. Bez nagród jubileuszowych jest to kwota 23 101 zł.

Sołtys wsi Krzywiec Krystyna Chodakowska zwraca się z pytaniem do wójta odnośnie podcięcia drzew przez elektryków, a mianowicie kto to ma uprzątnąć.

Wójt Andrzej Pleskowicz odparł, że zwróci się z tym pytaniem do elektrowni.

Radna Tamara Leszczyńska zapytuje o drogę w Socach i dołożeniu środków do remontu tej ulicy.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że aby ogłosić przetarg kosztorys inwestorski nie może być starszy niż 6 miesięcy.

Radna Tamara Leszczyńska powiedziała, że rada przeznaczyła środki na remont I części ulicy w Socach i droga nie została dokończona. Pobocza nie zostały zebrane i nie utwardzone.

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział, że w zakresie robót nie było ujęte zebranie pobocza. Możemy to zrobić we własnym zakresie, gdy pracownicy uporają się z realizacja funduszy sołeckich.

Mieszkaniec wsi Soce kieruje pytanie do wójta czy jest opracowany nowy projekt na II część drogi w Socach i kiedy będzie wyłożony do wglądu mieszkańcom.

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział, że w każdej chwili.

Mieszkaniec wsi Soce powiedział, że dobrze byłoby spotkać się z mieszkańcami i projektantem i omówić projekt drogi.

Sołtys wsi Narew Henryk Smoktunowicz zapytuje czy planowany jest powrót posterunku policji w Narwi.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że w ostatnim czasie 3 razy zmieniał się komendant i do każdego wnioskował o posterunek. Wszystko zależy od Komendanta Wojewódzkiego.

Radny Witold Bubnicki zapytuje czy w gminie jest program antysmogowy.

Wójt Andrzej Pleskowicz odparł, że nie mamy takiego programu.

Ad. 9 Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Narew.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zamknęła obrady XXXVIII sesji Rady Gminy Narew o godz. 10.50.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik Nr 13 do oryginału protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 14 do oryginału protokołu.

 

 

Protokolant

Magdalena Snarska

Przewodnicząca Rady

Aneta Leonowicz

 

 Załączniki:

Załącznik nr 2 - wniosek o rozszerzenie porządku obrad
Załącznik nr 3 - protokół Nr 30/18 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy z dnia 25 czerwca 2018r.
Załącznik nr 4 - protokół Nr 4/2018 z kontroli Komisji Rewizyjnej z dnia 20 czerwca 2018r
Załącznik nr 5 - protokół Nr 32/18 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 25 czerwca 2018r
Załącznik nr 6 - uchwała Nr XXXVIII/190/18 Rady Gminy Narew z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Powiatu Hajnowskiego z przeznaczeniem dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce
Załącznik nr 7 - uchwała Nr XXXVIII/191/18 Rady Gminy Narew z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
Załącznik nr 8 - uchwała Nr XXXVIII/192/18 Rady Gminy Narew z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Narew
Załącznik nr 9 - uchwała Nr XXXVIII/193/18 Rady Gminy Narew z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2018 rok
Załącznik nr 10 - uchwała Nr XXXVIII/194/18 Rady Gminy Narew z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2018 – 2032
Załącznik nr 11 - uchwała Nr XXXVIII/195/18 Rady Gminy Narew z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Narew za 2017 rok
Załącznik nr 12 - uchwała Nr XXXVIII/196/18 Rady Gminy Narew z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Wójtowi gminy Narew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok